Мова
uk Ukrainian

Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою

Договір

         Д О Г О В І Р

про підвищення кваліфікації та підтвердження

категорії (класу, розряду) з робітничих професій працівників ПТНЗ України

у галузі інформаційно-комп’ютерних технологій на базі

ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою»

 

 «_____» __________ 20___ р.                       м.Київ                           №_______   

ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою» (далі – Виконавець), в особі директора, Петровича Василя Сергійовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та _________________________________________________ (далі Замовник), в особі _____________________________________________________________, який діє на підставі _________________________________________________ з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

І. Предмет  Договору

1.1 Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника та на підставі Положення про підвищення кваліфікації здійснити навчання (далі – освітня послуга)  працівника(ів)_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

за навчальними планами та програмами, затвердженими у відповідному порядку.

1.2 У разі необхідності забезпечити слухачів місцями для проживання у готелі коледжу за кошти Замовника. 

ІІ. Обов’язки та права Виконавця

2.1. Виконавець зобов’язаний:

2.1.1. Надати Замовнику освітні послуги відповідно до  державних стандартів освіти.

2.1.2. Забезпечити дотримання прав учасників навчального процесу відповідно до чинного законодавства.

2.1.3. Видати Замовнику документи про освіту встановленого зразка (посвідчення про підвищення кваліфікації, сертифікат про оволодіння новітніми технологіями  та свідоцтво про присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничої професії) 

2.2. Виконавець має право:

2.2.1. У разі невиконання зобов’язань даного Договору Замовником і неможливістю врегулювання питань взаємовідносин шляхом переговорів, розірвати договір в односторонньому порядку, попередивши про це Замовника письмово, не пізніше, ніж за 5 днів.

2.2.2. Відшкодувати збитки, заподіяні Виконавцю з вини слухачів чи Замовника.

2.2.3. Порушувати питання про притягнення до відповідальності слухачів за порушення правил охорони праці, протипожежної безпеки, промсанітарії, внутрішнього розпорядку коледжу.

2.2.4. Не видавати  документи про підвищення кваліфікації у разі неуспішної здачі слухачем залікової роботи, кваліфікаційної пробної роботи на підвищення (підтвердження) робітничої кваліфікації, кваліфікаційної пробної роботи з опанування сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій. 

IІІ.  Обов’язки та права Замовника

3.1. Замовник  зобов’язаний:

3.1.1. Своєчасно вносити плату за отриману освітню послугу в розмірах та строки, що встановлені цим Договором.

3.1.2. Виконувати вимоги законодавства та Статуту Виконавця з організації надання освітніх послуг.

3.1.3. Відшкодувати збитки заподіяні Виконавцю.

3.2. Замовник  має право:

3.2.1. У разі невиконання зобов’язань даного Договору Виконавцем, і неможливістю врегулювання питань взаємовідносин шляхом переговорів, розірвати договір в односторонньому порядку, попередивши про це Виконавця не пізніше як за 5 днів.

3.2.2. Порушувати питання про відшкодування збитків, заподіяних Виконавцем Замовнику.

3.2.3. Вносити пропозиції щодо поліпшення навчально-виробничого процесу. 

ІV. Плата за надання освітньої послуги та порядок  розрахунків 

4.1. Загальна вартість освітніх послуг становить ____________грн.

4.2. Розрахунки за надання послуг здійснюється після підписання Акту здачі-прийняття  виконаних робіт.

4.3. Розрахунки проводяться у безготівковому чи готівковому вигляді згідно з встановленим порядком.  

V. Форс – мажор

5.1. Сторони погодилися, що у разі виникнення форс-мажорних обставин, вони звільняються від виконання своїх зобов’язань на час дії зазначених обставин.
5.2. Про настання форс-мажорних обставин Сторони мають інформувати одна одну невідкладно. Якщо ці обставини триватимуть більше, ніж 6 місяців, то кожна із Сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором, і в такому разі жодна із Сторін не матиме права на відшкодування другою стороною можливих збитків.

VІ. Порядок розгляду спорів

6.1. Спори, що виникають протягом дії Договору, розв’язуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди  відповідно до чинного законодавства.

VІІ. Строки дії Договору, порядок його зміни та припинення

7.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до «___»___________20__ року.

7.2. Зміни або розірвання Договору можливі тільки за згодою обох сторін.  Зміни та доповнення, що вносяться до Договору, розглядаються сторонами на протязі 10 днів. Одностороння відмова від виконання договірних обов’язків, при дотриманні умов договору іншою стороною, та одностороннє внесення змін до Договору, не допускається.

7.3. Дія договору припиняється за згодою Сторін або у випадках, передбачених законом;

7.4. Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. 

VIIІ. Юридичні адреси сторін 

Виконавець

Замовник

ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою»

01032, м.Київ, бул.Шевченка 56

Р/р 35426212008918 (спеціальний)

Банк ГУДКСУ у м. Києві

МФО 820019

Код 05536797

ІПН 055367926128

Директор ______________ В.С.Петрович

«_____»  ______________ 20___ р.

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

  

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: