Мова
uk Ukrainian

Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою

19.06.2017

Тривають громадські обговорення робіт поданих на здобуття Державної премії в галузі освіти

 Шановні колеги, друзі!

     Комітет з Державної премії України в галузі освіти опублікував список висунутих на здобуття Державної премії України в галузі освіти 2017 року кандидатів (колективів) та їх видатних досягнень для інформування громадськості та громадського обговорення (відповідно до пункту 7 Положення про Державну премію України в галузі освіти, затвердженого Указом Президента України від 30 вересня 2010 року № 929 «Про Державну премію України в галузі освіти»).

Із зазначеними матеріалами можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»:

https://imzo.gov.ua/gromadyanam/konsultatsiyi-z-gromadkistyu/hromadske-obhovorennya-vydatnyh-dosyahnen-kandydativ-kolektyviv-vysunutyh-na-zdobuttya-derzhavnoji-premiji-ukrajiny-v-haluzi-osvity

В номінації «Професійно-технічна освіта» автором роботи «Модернізація професійно-технічної освіти, підвищення її якості і культури» є колектив Державного навчального закладу «Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою»:

         Возненко Людмила Іванівна, викладач;

         Волошкова  Лада  Миколаївна, заступник директора з виховної роботи;

         Петрович Василь Сергійович, директор

Реферат роботи додається.

Рішенням засідання спеціалізованої секції з професійно-технічної освіти Комітету від 16.06.2017 року Київське вище професійне училище будівництва і архітектури (директор Качаловський П.І.) визначено закладом для громадського обговорення та підготовки експертних висновків щодо зазначених матеріалів.

Результати громадського обговорення: актуальність (відповідність сучасному стану та у перспективі подальшого розвитку вітчизняної освіти), новизна, практична значимість, прикладне використання в освітньому процесі, зауваження та пропозиції просимо надсилати Комітету до 27 червня 2017 року:

  • §на адресу ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»: 03035, м. Київ, вул. Митрополита В. Липківського 36, к. 104
  • §на електронні адреси: kdpuo@ukr.netmvpu@ukr.net та kvpubia@ukr.net.

Для бажаючих взяти участь в громадському обговоренні запланований трансфер від Міністерства освіти і науки України (проспект Перемоги, 10) до вул.. Клавдіївська, 22, Київське вище професійне училище будівництва і архітектури.

Виїзд 27 червня 2017 року о 10.00.

З повагою, колектив коледжу

Реферат

В Україні, як і в інших розвинутих країнах світу, освіта визнана однією з провідних галузей розвитку суспільства. Стратегічні напрями розвитку освіти визначено Конституцію України, ЗаконамиУкраїни «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Національною стратегією розвитку освіти України на 2012-2021 роки, Стратегією національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 рр., указами президента України, постановами Кабінету Міністрів України.

Національна стратегія розвитку освіти України на 2012-2021 роки визначила пріоритетні напрями онов­лення освітньої галузі; обґрунтувала необхідність прискореного, виперед­жувального, інноваційного розвитку української освіти; заклала підґрунтя для програмно-цільового підходу до розв’язання першочергових завдань.

Розробники стратегії чітко сформулювали низку завдань, на вирішення яких має бути спрямована державна політика:

–  забезпечення доступності для здобуття якісної освіти, утвердження її національного характеру;

– оновлення  змісту професійної освіти, організація навчально-виховного процессу відповідно до ринкових засад економіки, сучасних науково-технічних досягнень;

–   покращення фінансування освіти;

–  істотне зміцнення навчально-матеріальної бази, комп’ютеризація навчальних закладів, впровадження інформаційних технологій;

–   забезпечення ефективної підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, запровадження нових економічних та управлінських механізмів в освіті.

Проблему у сфері професійно-технічної освіти можливо розв’язати шляхом створення системи забезпечення якості професійно-технічної освіти, що передбачає:

–   удосконалення державних стандартів професійно-технічної освіти;

–   модернізацію матеріально-технічної бази державних професійно-технічних навчальних закладів;

–     інформатизацію професійно-технічної освіти, розроблення і застосування електронних програмно-педагогічних засобів, забезпечення доступу до світових інформаційних ресурсів;

– удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, їх стажування на виробництві;

– видання сучасних підручників, навчальних посібників, навчально-методичних, енциклопедичних і довідкових матеріалів;

–     розроблення критеріїв оцінювання якості професійно-технічної освіти;

– вивчення і використання досвіду європейських країн щодо застосування стандартів якості професійної освіти;

–  розроблення і реалізацію спільних міжнародних проектів з питань забезпечення ефективності та якості професійної освіти;

– створення розгалуженої системи грантової підтримки дослідницьких та освітніх інноваційних проектів;

–     проведення наукових досліджень у галузі теорії і методики професійної освіти.

Стратегією національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 рр  визначено що,  актуальність національно-патріотичного виховання громадян, особливо дітей та молоді, зумовлюється процесом консолідації та розвитку українського суспільства, сучасними викликами, що стоять перед Україною і вимагають вдосконалення системи національно-патріотичного виховання, оптимізації державної політики у зазначеній сфері.

Національно-патріотичне виховання має набути характеру системної і цілеспрямованої діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, інститутів громадянського суспільства, громадян з формування у людини громадянина високої національно-патріотичної свідомості, почуття відданості своїй державі.

В основу системи національно-патріотичного виховання має бути покладено ідеї зміцнення української державності, суверенітету, непохитності кордонів Держави, як консолідуючого чинника розвитку суспільства, формування патріотизму у дітей та молоді.

Основними складовими національно-патріотичного виховання мають стати громадянсько-патріотичне, військово-патріотичне, духовно-моральне виховання.

Мета роботи.

Виконання положень Національної стратегії розвитку освіти України на 2012-2021 рр., Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 рр. Розробка та впровадеження  сучасних стандартів робітничих професій широких кваліфікацій. Впровадження в систему професійної освіти принципів військово-патріотичного виховання молоді.  Застосування інноваційних проектів навчання, підвищення ефективності, якості та культури освіти.

Завдання роботи:

–   оновлення змісту професійної освіти;

–   підвищення якості і культури професійної освіти;

–   підняття престижу робітничих професій;

–   удосконалення системи професійної  освіти;

–   національно-патріотичне виховання молоді;

–   наближення робітничих професій  до військово-облікових спеціальностей Збройних Сил України (уніфікація стандартів);

–   створення системи здійснення військово-професійної підготовки на базі здобуття робітничих кваліфікацій;

–   постійний моніторинг стану навчально-виробничих процесів;

–   впровадження  інноваційних навчальних технологій ;

–  розробка  та застосування  особистісно-орієнтованої системи неперервного розвитку професійної компетентності випускника ПТНЗ;

–   робота на випереджувальний ефект запитів ринку праці.

Використовуючи   методику, яка враховує європейський досвід, робоча група працівників здійснила заходи  з оновлення змісту професійної освіти з робітничих професії широких кваліфікацій «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення», «Оператор телекомунікаційних послуг», «Майстер готельного обслуговування», «Офіс-адміністратор», «Адміністратор програм радіо і телебачення».

Тісна співпраця замовників робітничих кадрів, навчального закладу та Науко́во-до́слідного інститу́ту (НДІ) соціа́льно-трудови́х відно́син Міністерства соціальної політики України принесла ефективні результати. Розроблені та знаходяться у стані апробації державні стандарти професійної освіти робітничих професій широких кваліфікацій: оператор з обробки інформації та програмного забезпечення (4113), майстер готельного обслуговування (5129) та офіс-адміністратор (4222). Кваліфікаційні характеристики цих професій затверджені відповідними міністерствами. На етапі розробки та затвердження державний стандарт професійно-технічної освіти робітничих професій широких кваліфікацій – адміністратор програм радіо таі телебачення ( 4229 ). У грудні 2016 року стандарт «оператор телекомунікаційних послуг» (4229) затверджений на державному рівні.

Оновлюючи зміст професійної освіти, слід розуміти, що, у першу чергу, треба зосередитись на галузях, які швидко розвиваються. До них можна віднести зв’язок, телекомунікації, ІКТ,  будівельну галузь, готельне господарство і туризм, менеджмент, інші.

Враховуючи бажання понад 84 професійно-технічних та інших навчальних закладів, взяти участь у апробації державного стандарту професійно-технічної освіти робітничої професії широкої кваліфікації «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення» та з метою кадрового забезпечення в коледжі створений Міжрегіональний центр професійно-педагогічної майстерності, у якому підвищили фахову кваліфікацію понад 450 слухачів, педагогів професійної підготовки з усіх областей України.

У 2011 році народилась ідея набору учнів для навчання комп’ютерним технологіям з посиленою військовою і фізичною підготовкою,.

У вересні 2012 року коледж розпочав інноваційний авторський проект «Підготовка висококваліфікованих робітників за професією «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення» з посиленою військово-фізичною підготовкою». Саме така підготовка в умовах сьогодення є актуальною та необхідною передумовою обороноздатності Держави, стратегічною складовою збереження її територіальної цілісності та непохитності її кордонів. 13 жовтня 2016 р. Президент України Петро Порошенко своїм Указом № 580\2015 затвердив стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020,  у якій наголошується, що в  Україні національно-патріотичне виховання дітей та молоді має стати одним із пріоритетних напрямів діяльності держави та суспільства щодо розвитку громадянина як високоморальної особистості, яка плекає українські традиції, духовні цінності, володіє відповідними знаннями, вміннями та навичками, здатна реалізувати свій потенціал в умовах сучасного суспільства, сповідує європейські цінності, готова до виконання обов’язку із захисту Батьківщини, незалежності та територіальної цілісності України.

Між колледжем та державними силовими структурами, військовими формуваннями, військовими інститутами укладені угоди про співпрацю. Їх бажання отримати фахівців для проходження контрактної служби або продовження навчання є красномовним.

Наразі, коледж здійснює підготовку кваліфікованих робітників з посиленою військовою і фізичною підготовкою, відповідно замовлення Міністерства оборони, з професій, наближених до військово-облікових спеціальностей, а саме – Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів, Слюсар з ремонту автомобілів; водій автотранспортних засобів категорії «ВС», Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. Про своєчасність та вдалість такої підготовки свідчить моніторинг навчального закладу  з працевлаштування. Перші випускники, майже 85 відсотків сьогодні пов’язали своє майбутнє  зі Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями.

Оновленню змісту професійної освіти вимагає оновлення та модернізація навчально-матеріальної бази. Оснащення навчального закладу комп’ютерною технікою, а також необхідними засобами навчання для здійснення підготовки за військово-професійним спрямуванням  є невід’ємною складовою модернізації  професійної освіти у закладі нового типу – професійному коледжі з посиленою військовою і фізичною підготовкою, суттєво впливає на зміст, організацію форм і методів навчання, на управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів, а також на військово-патріотичне виховання молоді.

Наукова новизна:  

Розроблені та знаходяться у стані апробації державні стандарти професійної освіти робітничих професій широких кваліфікацій: оператор з обробки інформації та програмного забезпечення (4113), майстер готельного обслуговування (5129) та офіс-адміністратор (4222). Кваліфікаційні характеристики цих професій затверджені відповідними міністерствами. На етапі розробки та затвердження державний стандарт професійно-технічної освіти робітничих професій широких кваліфікацій – адміністратор програм радіо і телебачення (4229). У грудні 2016 року стандарт «оператор телекомунікаційних послуг (4229)» затверджений на державному рівні.

Визначено ефективність інтегрування отримання  професійної освіти з вимогами розвитку пріоритетних  галузей країни: зв’язок, телекомунікації, ІКТ, готельне господарство і туризм, менеджмент.

Вдалою є  інтеграція, тобто створення системи здійснення військово-професійної підготовки на базі здобуття робітничих кваліфікацій. Наближення та  уніфікація стандартів робітничих професій широких кваліфікацій до військово-облікових спеціальностей – ефективне використання державних коштів, що є суттєвим для сьогодення.

Визначено ефективність соціального партнерства з професійною освітою в підготовці робітничих кадрів, мобільних на ринку праці, конкурентоспроможних.

Також важливою складовою сучасної професійної освіти є підготовка кваліфікованих кадрів для підприємств оборонного комплексу, що є актуальним для країни сьогодні.

Розроблено нову систему в професійній освіті  безперервного навчання: – розроблення стандартів професій широких кваліфікацій – кадрове забезпечення через створення Міжрегіонального центру професійно-педагогічної майстерності – впровадження інноваційних навчальних технологій через модернізацію матеріально-технічної бази – підвищення  якості професійно-технічної освіти і культури шляхом створення умов для всебічного розвитку особистості..

Творча співдружність – унікальна виховна система. Колектив не  ділиться на  педагогічний,  учнівський та батьківський, а є єдиним  цілим – РОДИНОЮ.

Л.І. Возненко

Л.М. Волошкова     В.С. ПетровичЗалишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: