Мова
uk Ukrainian

Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою

24.12.2020

Адміністратор, секретар керівника (організації, підприємства установи), обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

Блок А. Адміністратор – 60 питань

Блок Б. Секретар керівника (організації, підприємства установи) – 170 питань

Блок В. Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних – 60 питань

  

Блок А. Адміністратор
№ 1

Дайте визначення «планування» – це:

а) звіт про діяльність підприємства;

б) прогнозування та організація підприємства;

в) постановка цілей, розробка правил і послідовності дій, розробка планів і прогнозування деяких можливостей у майбутньому;

г) створення універсальних принципів управління.

№ 2

Визначте, що таке об’єкт управління?

а) людина чи група людей в процесі їх виробничої діяльності;

б) апарат управління;

в) люди, які займаються управлінням;

г) люди, які виконують певні завдання.

№ 3

Короткострокові плани розробляються строком на:

а) 5 і більше років;

б) 3-5 років;

в) до 1 року;

г) 2 роки.

№ 4

Стратегія організації – це:

а) довгостроковий комплексний план, призначений для реалізації місії та досягнення цілей;

б) комплексний план для отримання прибутків у перспективному періоді;

в) план реалізації цілей;

г) поточні плани для досягнення цілей.

№ 5

Делегування – це:

а) передача підлеглому завдання або діяльності із сфери дії керівника;

б) форма управлінської діяльності, змістом якої є спільна робота певної кількості учасників управлінського процесу;

в) форма управлінської діяльності, змістом якої є ведення переговорів;

г) управлінська діяльність, змістом якої є передача занадто складних завдань.

№ 6

Що таке стиль керівництва (управління)?

а) це манера поведінки керівника з підлеглими;

б) це манера поведінки керівника щодо підлеглих, яка впливає на них і спонукає до досягнення цілей організації;

в) це манера поведінки спеціалістів апарату управління;

г) це манера поведінки керівника в процесі виконання своїх функцій.

№ 7

Управлінське рішення – це:

а) результат аналізу, прогнозування, оптимізації, економічного обґрунтування та вибору альтернативи з багатьох варіантів досягнення конкретної мети;

б) можливість вливати на поведінку інших;

в) сукупність прийомів впливу на систему;

г) заохочення творчого мислення. 

№ 8

Персонал підприємства – це:

а) сукупність сезонних працівників;

б) сукупність постійних працівників, який формується і змінюється під впливом як внутрішніх так і зовнішніх факторів;

в) сукупність робітників;

г) сукупність службовців.

№ 9

Професія – це:

а) вид трудової діяльності;

б) вид трудової діяльності, здійснювання якої потребує відповідного комплексу спеціальних знань та практичних навичок;

в) різновид трудової діяльності в межах кваліфікації;

г) сукупність спеціальних знань та практичних навичок, що визначають ступінь підготовленості працівника до виконання професійних функцій відповідної складності.

№ 10

Кваліфікація – це:

а) вид трудової діяльності;

б) вид трудової діяльності, здійснювання якої потребує відповідного комплексу спеціальних знань та практичних навичок;

в) вузький різновид трудової діяльності в межах професії;

г) сукупність спеціальних знань та практичних навичок, що визначають ступінь підготовленості працівника до виконання професійних функцій відповідної складності.

№ 11

До зовнішніх джерел набору персоналу належать:

а) оголошення в пресі, на радіо, пряме звернення до своїх працівників з проханням порекомендувати на роботу їх знайомих;

б) біржі праці, контакти з закладами освіти, оголошення в пресі, на радіо, телебаченні;

в) просування по службі своїх працівників, інформування колективу про наявні вакансії;

г) просування по службі своїх працівників, комерційні підприємства з працевлаштування.

№ 12

До внутрішніх джерел набору персоналу належать:

а) оголошення в пресі, на радіо, пряме звернення до своїх працівників з проханням порекомендувати на роботу їх знайомих;

б) біржі праці, контакти з закладами освіти, оголошення в пресі, на радіо, телебаченні;

в) просування по службі своїх працівників, інформування колективу про наявні вакансії;

г) просування по службі своїх працівників, комерційні підприємства з працевлаштування.

№ 13

До основних типів конфлікту відносять:

а) міжособистісний;

б) середній;

в) цільовий;                                                                                        

г) демократичний.

№ 14

Коли переважно виникають міжособистісні конфлікти?

а) тоді, коли зустрічаються працівники з різними характерами;

б) тоді, коли у працівників несумісні темпераменти;

в) тоді, коли здійснюється зіткнення особистостей, тобто людей з різними характерами і несумісними темпераментами;

г) тоді, коли у працівників різні економічні інтереси.

№ 15

Який вид планування на підприємстві охоплює річний період і є сукупністю планів за різними видами діяльності?

а) стратегічне планування;

б) поточне планування;

в) оперативне планування;

г) бізнес-планування.

№ 16

З якою метою розробляється бізнес-план?

а) надання інформації в статистичні органи;

б) моделювання системи управління фірмою;

в) залучення інвестицій, обґрунтування інноваційних проектів;

г) технічної характеристики підприємства.

№ 17

Трудовий стаж – це:

а) тривалість роботи та іншої діяльності, яка на підставі закону прирівнюється до роботи;

б) загальна тривалість трудової діяльності людини;

в) тривалість роботи особи в одній організації чи на одній посаді;

г) етапи ділової кар’єри працівника в межах організації або на протязі трудового життя.   

№ 18

Атестація працівників буває:

а) підсумкова, проміжна, спеціальна;

б) узагальнююча, проміжна, професійна;

в) підсумкова, професійна, узагальнююча;

г) проміжна, кінцева, попередня.

№ 19

Атестація персоналу – це:

а) процес визначення і оцінки здібностей, ділових, особистісних якостей конкретного працівника з висновками про подальше його використання на його посаді;

б) традиційний метод оцінки персоналу керівництвом із застосуванням стандартних критеріїв;

в) визначення рейтингу та статусної  позиції працівника в організації;

г) діяльність, що здійснюється з метою вивільнення персоналу або переміщення на вищу посаду.

№ 20

Підсумкові висновки атестаційної комісії оформлюються у вигляді формулювань:

а) відмінно, добре, задовільно, незадовільно;

б) добре, задовільно, незадовільно;

в) відповідає посаді, частково відповідає посаді, не відповідає посаді;

г) підвищити посадовий оклад, зменшити посадовий оклад, встановити надбавки (знижки) до посадового окладу.

№ 21

Всередині трудового колективу може існувати:

а) тільки неформальна структура;

б) тільки формальна структура;

в) формальна та неформальна структура;

г) не існує структурного підрозділу.

№ 22

В Україні трудові договори за строком дії бувають таких видів:

а) укладені на невизначений строк;

б) укладені на визначений строк;

в) укладені на час виконання певної роботи;

г) укладені на невизначений строк, на визначений строк, на час виконання певної роботи.

№ 23

До заходів зі зниження плинності кадрів на підприємстві можна віднести:

а) покращення умов праці, удосконалення системи матеріального стимулювання, поліпшення побутових умов;

б) удосконалення системи професійного просування, соціальної сфери і системи мотивації працівників;

в) техніко-економічні, організаційні, виховні та культурно-побутові;

г) послідовне зайняття посад у межах однієї організації.

№ 24

Що регламентує вимоги до кваліфікації працівників?

а) посадова інструкція;

б) тарифно-кваліфікаційний довідник;

в) положення про підрозділ;

г) статут підприємства.

№ 25

Керівник авторитарного типу:

а) відрізняється надмірною централізацією влади;

б) створює умови підлеглим для ініціативи і самостійності;

в) практично не втручається у справи підлеглих;

г) особисто доводить всі завдання підлеглих.

№ 26

Керівник демократичного типу:

а) відрізняється надмірною централізацією влади;

б) створює умови підлеглим для ініціативи і самостійності;

в) практично не втручається у справи підлеглих;

г) особисто доводить всі завдання підлеглих.

№ 27

Керівник ліберального типу:

а) відрізняється надмірною централізацією влади;

б) створює умови підлеглим для ініціативи і самостійності;

в) практично не втручається у справи підлеглих;

г) особисто доводить всі завдання підлеглих.

№ 28

Взаємне прийняття партнерів по спілкуванню та спільній діяльності, яке базується на подібності чи взаємній доповнюваності соціально-психологічних характеристик: мотивів, інтересів, установок, характерів, темпераментів – це:

а) міжособистісна сумісність;

б) внутрішньо-групове спілкування;

в) спрацьованість;

г) взаємозамінність.

№ 29

Лідерство у менеджменті – це:

а) здатність розпоряджатися всіма ресурсами в організації;

б) здатність вливати на менеджерів підрозділів і на окремих працівників;

в) істотний компонент діяльності менеджера, його цілеспрямований вплив на поведінку окремих осіб чи цілої робочої групи;

г) здатність впливати на людей для отримання запланованих прибутків.

№ 30

Підвищення кваліфікації персоналу – це:

а) процес безпосередньої передачі нових знань співробітникам організації;

б) освоєння працівниками нової професії у зв’язку з виробничою необхідністю;

в) послідовне удосконалення наявних професійних знань, умінь і навичок, ріст майстерності;

г) переміщення працівника з одного робочого місця на інше на тимчасовій постійній основі.

№ 31

Основою для вирішення конфлікту є:

а) компроміс;

б) співробітництво;

в) згода;

г) співпереживання.

№ 32

Об’єктивні причини управлінського конфлікту:

а) прийняття керівниками необґрунтованих, помилкових рішень;

б) низький авторитет конкретного управлінця;

в) авторитарність у прийнятті рішень;

г) непідготовленість спеціаліста до конкретної управлінської діяльності.

№ 33

Лінійна структура управління застосовується:

а) в управлінні великими організаціями;

б) в управлінні малими організаціями;

в) в управлінні об’єднаннями організацій;

г) в управлінні кооперативними організаціями.

№ 34

Функціональна структура управління застосовується:

а) в управлінні середніми за розміром та чисельністю працюючих організацій;

б) в управлінні великими організаціями;

в) в управлінні об’єднанням організацій;

г) в управлінні середніми і малими організаціями.

№ 35

Лінійно-функціональна структура управління застосовується:

а) в управлінні середніми за розміром організаціями;

б) в управлінні малими організаціями;

в) в управлінні великими сучасними організаціями;

г) в управлінні великими і малими організаціями.

№ 36

Частина населення, що має необхідний фізичний розвиток, здоров’я, освіту, культуру, здібності, кваліфікацію, професійні знання, для роботи в сфері суспільно-корисної діяльності це:

а) трудові ресурси;

б) персонал;

в) людські ресурси;

г) робоча сила.

№ 37

Основні характеристики поняття «кадри»:

а) робота за безстроковим договором;

б) професійна підготовка і кваліфікація працівників;

в) кваліфікація працівників та їх робота на постійній основі;

г) досвід роботи працівників.

№ 38

Робітники, службовці, технічні виконавці – це:

а) групи професій персоналу організації;

б) спеціальності персоналу в організації;

в) кваліфікаційні рівні працівників;

г) категорії посад персоналу в організації.

№ 39

За ступенем відкритості кадрова політика поділяється на:

а)превентивну та реактивну;

б) активну та пасивну;

в) внутрішню та зовнішню;

г) закриту та відкриту.

№ 40

Основною метою кадрового планування  є:

а) визначення професійного рівня та професійної придатності працівників;

б) скорочення тривалості робочого дня та встановлення пільг для працівників;

в) забезпечення організації робочою силою та визначення сукупності обов’язкових витрат;

г) створення оптимальних умов праці та підвищення рівня мотивування персоналу на підприємстві.

№ 41

Ротація кадрів означає:

а) звільнення працівника через невиконання службових обов’язків або невідповідність займаній посаді;

б) переміщення працівника з одного робочого місця на інше на тимчасовій основі;

в) переміщення працівника з одного робочого місця на інше на постійній основі;

г) направлення працівник на курси по підвищенню кваліфікації для здобування нових знань чи підвищення якості наявних.

№ 42

Сукупність дій, спрямованих на залучення кандидатів в організацію, які мають необхідні для досягнення цілей якості – це:

а) відбір персоналу;

б) наймання на роботу;

в) набір персоналу;

г) розстановка персоналу.

№ 43

Структура персоналу організації поділяється на:

а) функціональну, соціальну, вікову, освітньо-кваліфікаційну;

б) соціальну, виробничу, економічну, технологічну, організаційну;

в) штатну, організаційну, соціальну, рольову;

г) професійно-кваліфікаційну, освітньо-вікову, функціональну та статеву.

№ 44

Основні критерії при підборі кандидатів у резерв є:

а) досвід практичної роботи з людьми, організаторські здібності, особисті якості, стан здоров’я, вік;

б) стаж роботи, організаторські здібності, професійні якості, стан здоров’я, вік;

в) стаж роботи в даному підприємстві, організаторські здібності та професійні якості, стан здоров’я, вік;

г) стаж роботи в даному підприємстві, організаторські здібності та професійні якості, особисті якості, стан здоров’я.

№ 45

У результаті особистих симпатій й антипатій членів колективу, відносин, дружби, солідарності, знайомства формується:

а) неформальна структура трудового колективу;

б) трудовий колектив;

в) формальна структура трудового колективу;

г) актив групи.

№ 46

Добре сформована система керівних переконань, принципів і технологій у життєдіяльності підприємства – це:

а) організаційна структура;

б) групові норми;

в) корпоративна культура;

г) згуртованість групи.

№ 47

Допомога молодій людині у виборі роду трудової діяльності з урахуванням його побажань і потреби підприємства у кадрах це:

а) професійний підбір;

б) професійна консультація;

в) професійний відбір;

г) професійна пропаганда.

№ 48

Які напрямки трудової адаптації виділяють?

а) первинна, вторинна;

б) відкрита, закрита;

в) зовнішня, внутрішня;

г) професійна, соціальна.

№ 49

Основними формами професійного навчання є:

а) професійна підготовка працівників, атестація, трудова адаптація;

б) підвищення кваліфікації працівників, перепідготовка персоналу, професійна підготовка;

в) перепідготовка персоналу, атестація, професійна підготовка;

г) немає вірної відповіді.

№ 50

Процес виправлення помилок, які можуть бути виявлені у відредагованому документі під час його розмноження це:

а) коректура;

б) правка;

в) виправлення;

г) редагування.

№ 51

*.pptx – розширення файлів, що створюються програмою:

а) WordPad;

б) Блокнот;

в) Paint;

г) Microsoft Office PowerPoint.

№ 52

Програма Microsoft Office PowerPoint призначена для:

а) створення графічних файлів;

б) створення презентацій;

в) створення таблиць;

г) створення відеокліпу.

№ 53

Комп’ютерна мережа – це:

а) об’єднання комп’ютерів або інших пристроїв між собою за допомогою спеціальних кабелів або бездротово;

б) об’єднання тільки комп’ютерів між собою за допомогою спеціальних кабелів або бездротово;

в) об’єднання комп’ютерів або інших пристроїв між собою тільки за допомогою спеціальних кабелів;

г) об’єднання комп’ютерів або інших пристроїв між собою тільки бездротово.

№ 54

Програма AdobePhotoshop призначена для:

а) створення графічних файлів;

б) створення презентацій;

в) створення таблиць;

г) створення відео кліпу.

№ 55

Серед всіх текстових редакторів, найбільш функціональним є:

а) WordPad;

б) Блокнот;

в) Microsoft Office Word;

г) Libre Office Writer.

№ 56

Програма Outlook Express, призначена для:

а) роботи з електронною поштою;

б) роботи Інтернет сторінками;

в) роботи із збереження музичних файлів;

г) перегляду відео контенту на YouTubе.

№ 57

Браузер, розроблений компанією Google, називається:

а) Opera;

б) GoogleChrome;

в) Internet Explorer;

г) MozillaFirefox.

№ 58

Яка мінімальна кількість комп’ютерів потрібна для об’єднання в локальну мережу?

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4.

№ 59

Що виконують клавіші «PageDown»?

а) переводить курсор на сторінку вниз;

б) перемикання клавіатури з режиму вставки в режим заміни і назад;

в) переводить курсор на сторінку вгору;

г) вмикає цифрову клавіатуру.

№ 60

Що виконують клавіші «NumLock»?

а) перемикання клавіатури з режиму вставки в режим заміни і назад;

б) переводить курсор на сторінку вгору;

в) переводить курсор на сторінку вниз;

г) вмикає цифрову клавіатуру.

Блок Б. Секретар керівника (організації, підприємства, установи)

 

№ 1

Достовірним текст документа є тоді, коли:

а) в ньому немає подвійного тлумачення слів;

б) в ньому відсутні зайві слова;

в) викладені в ньому факти відповідають дійсності;

г) в ньому немає подвійного тлумачення і відсутні зайві слова.

№ 2

Текст документа складається з таких частин:

а) преамбула, суть, закінчення;

б) вступ, основна частина (доказ), закінчення;

в) вступ, основна частина (доказ), суть питання;

г) преамбула, вступ, доказ, закінчення.

№ 3

За походженням документи поділяють на:

а) рукописні і відтворені механічним способом;

б) вхідні і вихідні;

в) внутрішні і зовнішні;

г) службові і офіційно-особисті.

№ 4

Назва виду документа наводиться в усіх документах, крім:

а) листів;

б) актів;

в) протоколів;

г) довідок.

№ 5

Як класифікуються документи за видами (формою) діяльності?

а) індивідуальні, типові, трафаретні;

б) організаційно-розпорядчі, з фінансових питань, з постачальних та збутових питань;

в) внутрішні і зовнішні (вхідні й вихідні);

г) прості і складні.

№ 6

За строками зберігання документи поділяють на:

а) постійного зберігання, тривалого (понад 10 р.) і тимчасового (до 10 р.);

б) постійного зберігання, тривалого (понад 25 р.) і тимчасового (до 25 р.);

в) постійного зберігання, тривалого (понад 5 р.) і тимчасового (до 5 р.);

г) постійного зберігання, тривалого (понад 7 р.) і тимчасового (до 7 р.).

№ 7

Протокол відноситься до документів:

а) розпорядчих;

б) організаційних;

в) довідково-інформаційних;

г) фінансово-облікових.

№ 8

Протокол – це документ, в якому…

а) підтверджуються факти, певні положення;

б) фіксується хід і результати роботи нарад, засідань, зборів;

в) повідомляє про ситуацію яка склалася;

г) містить інформацію про ситуацію, факти, явища.

№ 9

Витяг із протоколу – це:

  1. a) документ, у якому установа подає інформацію про певну подію або захід до засобів масової інформації;

б) документ, який являє собою частину протоколу, що належно оформлена;

в) письмове повідомлення про виконання роботи за певний період часу;

г) документ, що підтверджує певну подію чи факт.

№ 10

Які є різновиди копій документів?

  1. a) виписка, відбиток, дублікат;

б) відпуск, дублікат, витяг;

в) ксерокопія, витяг;

г) відпуск та витяг.

№ 11

За обсягом фіксованих даних протоколи поділяються на:

а) стислі, повні, стенографічні;

б) прості та складні;

в) статистичні (цифрові) та текстові;

г) короткі, повні, статистичні.

№ 12

Сукупність документів, які містять найповніші відомості про працівника і характеризують його біографічні, ділові та особисті якості, це:

а) характеристика;

б) особова справа;

в) особова картка;

г) резюме. 

№ 13

Де зберігається трудова книжка?

а) в архіві;

б) у відділі кадрів;

в) у керівника;

г) у спеціальних сейфах.

№ 14

На осіб які працюють за сумісництвом трудові книжки ведуться:

а) за місцем основної роботи;

б) за основним місцем роботи та за місцем роботи по сумісництву;

в) не ведуться взагалі;

г) ведуться профспілками.

№ 15

Якщо біля слова чи вислову, які вимагають пояснення або коментаря, ставиться цифра або зірочка то це:

а) виноска;

б) колонтитул;

в) бібліографія;

г) коректура.

№ 16

Що таке формуляр-зразок?

а) це модель побудови комплексу документів з реквізитами, розміщеними в установленій послідовності;

б) це документ з використанням повздовжнього використання реквізитів;

в) це єдина модель побудови комплексу документів з максимальною кількістю реквізитів;

г) це єдина модель побудови документа, що встановлює сферу його застосування, формат, розміри берегів, вимоги до побудови конструкційної сітки та реквізити.

№ 17

Прізвища членів комісії в акті наводять:

а) по порядку;

б) в алфавітному порядку і нумерують арабськими цифрами;

в) в хронологічному порядку;

г) в алфавітному порядку і нумеруються римськими цифрами.

№ 18

Ким видаються накази?

а) керівником підприємства;

б) адміністрацією підприємства;

в) керівниками колегіальних органів державного управління.

г) Верховною Радою.

№ 19

Дайте визначення поняттю «договір»:

а) це документ, в якому зафіксовано й належно оформлено угоду сторін про встановлення будь-яких відносин і який регулює ці відносини;

б) це службовий документ, в якому фіксують угоду сторін про встановлення ділових відносин, пов’язаних із господарською діяльністю, й який регулює ці відносини;

в) це угода між особою, що наймається на роботу, та керівником підприємства.

г) документ, в якому фіксують угоду сторін з господарської діяльності та фізичною особою, що наймається на роботу.

№ 20

Контракт – це правовий документ, що засвідчує певну домовленість між:

а) підприємством і працівником;

б) працівниками;

в) підприємствами;

г) приватними особами.

№ 21

Трудові угоди – це документи, що укладається між організаціями і працівниками, які:

а) входять до складу цієї організації;

б) не входять до складу цієї організації;

в) входять до складу філіалу цієї організації;

г) входять до складу структурного підрозділу.

№ 22

В автобіографії відомості подаються в:

а) будь-якій послідовності;

б) послідовності, яку визначає сама особа;

в) хронологічній послідовності;

г) в стислому вигляді та без абзаців.

№ 23

Дайте визначення поняттю «характеристика»:

а) опис життя працівника;

б) документ, у якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та професійні успіхи особи, яка його складає;

в) документ, у якому дається оцінка ділових і моральних якостей працівника;

г) документ, який укладають для пояснення ситуації, що склалася.

№ 24

Дайте визначення поняттю «резюме»:

а) опис свого життя;

б) документ, що служить для встановлення загального, безперервного й спеціального стажу;

в) документ, в якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та професійні успіхи й досягнення особи, яка його складає;

г) документ, який подають у ситуації клопотання про посаду, де особа бажає заручитися поважною рекомендацією.

№ 25

Трудова книжка, як головний документ про трудову діяльність заводиться на всіх працівників організацій, не пізніше:

  1. a) 5 днів з дня видання наказу;

б) 7 днів з дня видання наказу;

в) двох тижнів з дня видання наказу;

г) 10 днів з дня видання наказу.

№ 26

Які з наведених нижче вхідних документів не реєструється?

а) вітальні листи;

б) гарантійні листи;

в) листи-запити;

г) супровідні листи.

№ 27

Відбиток печатки на службовому документі ставлять таким чином, щоб він охоплював:

а) 3-4 літери назви посади особи, яка підписала документ;

б) останні кілька букв посади особи, яка підписала документ;

в) останні кілька букв прізвища особи, яка підписала документ;

г) останній рядок тексту службового документа.

№ 28

Особова картка за формою П-2 заповнюється:

  1. a) на всіх працівників підприємства;

б) на державних службовців;

в) на тимчасових працівників підприємства;

г) тільки на працівників, які працюють за сумісництвом.

№ 29

За терміном виконання плани поділяються на:

а) перспективні, місячні, річні.

б) тижневі і щоденні;

в) найближчі та перспективні;

г) перспективні, річні, піврічні, квартальні, місячні, щоденні.

№ 30

До обліково-фінансових документів належать:

а) накладна, квитанція;

б) листи, таблиці;

в) розпорядження, постанова;

г) договори, угоди.

№ 31

Редагування документа – це:

а) виявлення помилок у документі;

б) перевірка і виправлення або відповідне оформлення документа, вдосконалення його змісту і форми;

в) досягнення чіткості, точності, ясності кожного формулювання;

г) проведення редакційно-технічного опрацювання рукопису.

№ 32

Редакторське вичитування – це:

а) виправлення орфографічних помилок, звіряння цифр, позначання абзаців, перевірка правильності написання географічних назв, імен і прізвищ, точність дат;

б) перевірка правильності виставлення берегів;

в) виправлення абзаців, звіряння цифр, позначання абзаців;

г) перевірка одиниць міри.

№ 33

Де зберігаються особові справи?

а) у шафах;

б) у спеціальних сейфах;

в) в окремих спеціальних кімнатах;

г) у шухлядах столу.

№ 34

Особову справу відносять до документів:

а) звичайного користування; 

б) для службового користування; 

в) таємних;

г) конфіденційних.

№ 35

Описи справ постійного зберігання складаються у:

а) 1-у примірнику;

б) 2-х примірниках;

в) 3-х примірниках;

г) 4-х примірниках.

№ 36

Описи справ тимчасового зберігання складаються у:

а) 1-у примірнику;

б) 2-х примірниках;

в) 3-х примірниках;

г) 4-х примірниках.

№ 37

Усі службові документи з часу створення і до передачі в архів зберігаються у:

а) керівника установи;

б) канцелярії, або за місцем їх формування у справах;

в) робочій теці виконавця;

г) після виконання документи знищують.

№ 38

Обкладинка справ постійного і тривалого строків зберігання оформляється:

а) за формою, встановленою правилами роботи архіву, інструкцією з діловодства;

б) за формою, встановленою положенням про структурний підрозділ;

в) за формою, що заводять в організації з вказанням строків їх зберігання;

г) за вільною формою.

№ 39

Документи, що створюються окремими особами поза сферою їх службової діяльності – це:

а) індивідуальні документи;

б) особисті документи;

в) службові документи;

г) власні документи.

№ 40

Реквізити, що наносяться під час складання документа називаються:

а) змінними;

б) постійними;

в) повними;

г) загальними.

№ 41

Реквізити, що наносяться при виготовленні уніфікованої форми чи бланку називаються:

а) змінними;

б) постійними;

в) повними;

г) загальними.

№ 42

Площі, призначені для закріплення документа в технічних засобах зберігання, а також для нанесення спеціальних позначок і зображень називаються:

а) реквізитами;

б) параметрами;

в) берегами документа;

г) формуляр-зразком.

№ 43

Стандартний аркуш паперу з відтвореною на ньому постійною інформацією документа й місцем, залишеним для змінної інформації називається:

а) бланком;

б) трафаретом;

в) документом;

г) формуляр-зразком.

№ 44

Площа уніфікованої форми чи бланка документа, призначена для заповнення основними реквізитами називається:

а) берегами документа;

б) довжиною реквізиту;

в) робочою площею документа;

г) уніфікованою формою документа.

№ 45

Гриф погодження – це:

а) внутрішнє узгодження документа;

б) зовнішнє узгодження документа;

в) узгодження документа з підрозділами та службовими особами установи;

г) вказує на незгоду керівника.

№ 46

Які встановлено розміри берегів формуляр-зразка:

а) ліве ‒ 20 мм, праве ‒ 10 мм, верхнє ‒ 15 мм, нижнє ‒ 20 мм;

б) ліве ‒ 25 мм, праве ‒ 10 мм, верхнє ‒ 20 мм, нижнє ‒ 15 мм;

в) ліве ‒ 30 мм, праве ‒ 10 мм, верхнє ‒ 20 мм, нижнє ‒ 20 мм;

г) ліве ‒ 35 мм, праве ‒ 10 мм, верхнє ‒ 25 мм, нижнє ‒ 10 мм.

№ 47

За походженням характеристика ‒ це:

а) стандартний документ;

б) офіційний документ;

в) особистий документ;

г) простий документ.

№ 48

За змістом документи поділяють на:

а) первинні, вторинні;

б) стандартні, індивідуальні;

в) односкладові і складні;

г) розпорядчі та організаційні.

№ 49

За стадіями виготовлення документи поділяють на:

а) копії і оригінали;

б) первинні і вторинні;

в) внутрішні і зовнішні;

г) стандартні та індивідуальні.

№ 50

Службові листи служать засобом:

а) передачі розпорядження;

б) спілкування з установами та приватними особами;

в) пояснення причин певного факту;

г) обговорення конфліктних ситуацій.

№ 51

Тон службового листа повинен бути:

а) пасивним;

б) активним;

в) нейтральним;

г) наказовим.

№ 52

Лист-запрошення адресується:

а) тільки конкретній особі;

б) тільки закладам;

в) як конкретній особі, так і закладам;

г) тільки керівнику підприємства.

№ 53

За кількістю адресатів розрізняють службові листи:

а) звичайні та колективні;

б) такі, що потребують відповіді, і такі, що не потребують відповіді;

в) звичайні, циркулярні та колективні;

г) прості та складні.

№ 54

Заголовок до тексту документа розміщується:

а) без абзацного відступу від межі лівого берега над текстом документа;

б) центровано над текстом;

в) на спеціально відведеному місці зліва;

г) нижче реєстраційного індексу.

№ 55

Наказ про прийняття на роботу складається в:

а) одному екземплярі;

б) двох екземплярах;

в) трьох екземплярах;

г) у чотирьох екземплярах.

№ 56

Штатний розпис на підприємстві затверджує:

а) головний бухгалтер;

б) керівник кадрової служби;

в) керівник підприємства;

г) районна адміністрація міста.

№ 57

Тривалість відрядження за межі України не може перевищувати:

а) 25 днів;

б) 27 днів;

в) 30 днів;

г) 60 днів.

№ 58

Реквізит № 19 має назву:

а) заголовок до тексту документа;

б) резолюція;

в) гриф обмеження доступу;

г) дата документа.

№ 59

Реквізит № 23 має назву:

а) адресат;

б) підпис;

в) візи документа;

г) код організації.

№ 60

Реквізит № 07 має назву:

а) гриф обмеження доступу;

б) дата документа;

в) резолюція;

г) назва організації.

№ 61

Реквізит № 10 має назву:

а) реєстраційний індекс документа;

б) заголовок до тексту документа;

в) відмітка про контроль;

г) назва виду документа.

№ 62

Реквізит № 09 має назву:

а) зображення нагород;

б) код організації;

в) довідкові дані про організацію;

г) зображення емблеми організації.

№ 63

Реквізит № 11 має назву:

а) довідкові дані про організацію;

б) зображення емблеми організації;

в) дата документа;

г) текст документа.

№ 64

Реквізит № 25 має назву:

а) реєстраційний індекс документа;

б) заголовок до тексту документа;

в) відмітка про контроль;

г) візи документа.

№ 65

Реквізит № 16 має назву:

а)відмітка про контроль;

б) візи документа;

в) дата документа;

г) адресат.

№ 66

Реквізит № 14 має назву:

а)довідкові дані про організацію;

б)зображення емблеми організації;

в) дата документа;

г) місце складання або видання документа.

№ 67

Реквізит № 26 має назву:

а) відбиток печатки;

б) зображення емблеми організації;

в) дата документа;

г) текст документа.  

№ 68

Реквізит № 28 має назву:

а) зображення нагород;

б) прізвище виконавця та номер його телефону;

в) довідкові дані про організацію;

г) зображення емблеми організації.

№ 69

Реквізит № 32 має назву:

а) відмітка про наявність документа в електронній формі;

б) запис про державну реєстрацію;

в) візи документа;

г) текст документа.

№ 70

Реквізит № 01 має назву:

а) реєстраційний індекс документа;

б) заголовок до тексту документа;

в) відмітка про контроль;

г) зображення Державного герба України.

№ 71

Якщо на підприємстві оголошується конкурс на заміщення вакантної посади, то охочих взяти участь у ньому просять надіслати:

а) автобіографію;

б) характеристику;

в) резюме;

г) довідку.

№ 72

Якою установою приймаються постанови?

а) Президією Верховної Ради України, Кабінетом Міністрів України й іншими органами управління;

б) Кабінетом Міністрів України; Офісом Президента;

в) місцевими радами; Кабінетом Міністрів України;

г) Офісом Президента.

№ 73

Ухвала – це правовий акт, який приймається:

а) Кабінетом Міністрів України; керівником підприємства; місцевими радами;

б) Верховною Радою України; Кабінетом Міністрів України; іншими органами управління;

в) місцевими радами народних депутатів, виконавчими комітетами, держадміністраціями колегіально для вирішення найважливіших питань, що входять до їхньої компетенції;

г) навчальним закладом.

№ 74

Скільки осіб підписує постанову?

а) 5 осіб;

б) 4 особи;

в) 2 особи;

г) всі присутні.

№ 75

При якому документообігу застосовується лише журнальна форма реєстрації документів?

а) 500-600 документів на рік;

б) 700-800 документів на рік;

в) 800-1000 документів на рік;

г) 1200-1300 документів на рік.

№ 76

Назвіть документи які відносяться до організаційних:

а) положення, статут, інструкція, правила;

б) наказ, рішення, вказівка, розпорядження;

в) лист, довідка, розпорядження, доповідна записка;

г) статут, інструкція, вказівка, правила.

№ 77

Назвіть із запропонованих реквізитів постійні:

а) назва документа, назва організації, підпис документа;

б) гриф затвердження, назва документа, адресат;

в) гриф погодження, візування, штамп підприємства;

г) адресант, гриф затвердження, підпис документа.

№ 78

На бланках дату підписання документа ставлять:

а) під текстом зліва;

б) у правій верхній частині під назвою виду документа і заголовком;

в) у лівій верхній частині разом з індексом на спеціально відведеному для цього місці;

г) у лівій верхній частині під назвою виду документа і заголовком.

№ 79

Розписка оформляється:

а) машинописом в одному примірнику;

б) від руки в одному примірнику;

в) від руки у двох примірниках;

г) від руки у трьох примірниках.

№ 80

Виберіть правильний варіант оформлення додатку до заяви:

а) до заяви прикладаються такі документи;

б) до заяви додаються наступні документи;

в) до заяви додаються наступні документи;

г) до заяви додаю такі документи.

№ 81

Сукупність програмно-технічних засобів, призначених для роботи з електронними документами:

а) служба контролю;

б) служба діловодства;

в) система моніторингу;

г) система електронного документообігу.

№ 82

Де на документі розміщується реквізит «Державний Герб України»?

а) по центру верхнього поля;

б) по центру на початку робочої площі;

в) по центру нижнього поля;

г) з правого боку верхнього поля.

№ 83

Прийняття на роботу осіб молодше 16 років:

а) не допускається;

б) допускається;

в) допускається за заявою неповнолітньої особи;

г) допускається за згодою одного з батьків неповнолітньої особи.

№ 84

При адресуванні заяви до тієї організації, де працює автор, домашню адресу:

а) треба вказувати;

б) не треба вказувати;

в) не має значення;

г) вказувати лише в окремих випадках.

№ 85

За рівнем доступу в установі виокремлюють документи:

а) секретні, особового походження;

б) особового походження, внутрішні, загальнодоступні;

в) загальнодоступні, типові, секретні;

г) загальнодоступні, для службового користування, секретні.

№ 86

Формування справ – це:

а) внесення заголовків справ до номенклатури справ;

б) оформлення номенклатури справ;

в) групування завершених у діловодстві документів у справи відповідно до номенклатури справ;

г) планомірне поповнення архіву підприємства завершеними у діловодстві постійного зберігання.

№ 87

Хто є відповідальним за збереження трудових книжок на підприємстві?

а) керівник підприємства;

б) керівник кадрової служби;

в)охоронець;

г) всі відповіді правильні.

№ 88

Терміни видачі трудової книжки працівнику при звільненні з роботи за прогули:

а) трудова книжка не видається зовсім;

б) в день звільнення працівника;

в) на вимогу працівника, у разі його письмового звернення до відділу кадрів;

г) через 1 місяць після звільнення з роботи.

№ 89

Коли працівнику, який тільки влаштувався на роботу може бути надана відпустка:

а) в будь-який час, на його прохання;

б) в разі безперервної роботи на підприємстві протягом 6 місяців;

в) після роботи на підприємстві більше 1 року;

г) після проходження випробувального терміну.

№ 90

Документ в якому викладено волевиявлення однієї особи (заповідача) щодо розпорядження майном, що йому належить, на випадок смерті називається:

а) дорученням;

б) заповітом;

в) проханням;

г) довіреністю.

№ 91

Контроль за термінами виконання документів здійснює:

а) працівник відділу кадрів;

б) працівник служби діловодства;

в) секретар;

г) керівник організації.

№ 92

Систематизований перелік заголовків справ з вказівкою термінів їх зберігання – це:

а) номенклатура;

б) абревіатура;

в) архівний список;

г) каталог зберігання.

№ 93

Скільки аркушів можна підшивати в одну справу?

а) не менше 400 аркушів;

б) не менше 250 аркушів;

в) залежно від об’єму теки;

г) не більше 250 аркушів.

№ 94

Яким чином формують справу, якщо документів більше встановленої норми?

а) розділяють справу на томи;

б) першу підшивку формують рівною 250 аркушів, а усі інші документи формують в другу підшивку;

в) підшивають усі в одну справу;

г) згідно з рішенням керівника організації.

№ 95

Де зберігають поточні справи?

а) на робочих місцях;

б) у спеціальних сховищах;

в) у сейфі керівника організації;

г) у спеціальному відділі архіву.

№ 96

Хто проводить експертизу документу?

а) представник іншої організації;

б) експертна комісія;

в) керівник організації;

г) секретар або діловод.

№ 97

Вид організаційного документу, який визначає порядок створення, структуру і організацію роботи підприємства:

а) статут;

б) інструкція;

в) положення;

г) правила.

№ 98

Укажіть правильний варіант нумерації сторінок у службових документах:

а) на межі нижнього берега по центру -5-;

б) на межі верхнього берега по центру 5;

в) на межі нижнього берега в правому куті 5;

г) на межі верхнього берега по центру 5 с.

№ 99

Для оформлення організаційно-розпорядчої документації використовується папір форматом:

а) формат паперу А4 і А5;

б) формат паперу А3 і А4;

в) формат паперу А3 і А2;

г) формат паперу А4 і А2.

№ 100

Електронний підпис – це:

а) автоматизовано створена та передана в електронній формі інформація;

б) дані в електронній формі, які додаються до інших електронних даних або логічно з ними пов’язані та призначені для ідентифікації підписувача цих даних;

в) накладений посадовою особою на електронний документ малюнок;

г) малюнок створений за допомогою графічного редактора.

№ 101

Поїздка працівника підприємства за розпорядженням керівника підприємства на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи називається:

а) дорученням;

б) діловою поїздкою;

в) службовим відрядженням;

г) відпусткою.

№ 102

Письмові звернення громадян до органів державної влади, місцевого самоврядування, посадових і службових осіб можуть надходити у вигляді:

а) заяв, скарг, пропозицій;

б) пропозицій, службових записок, листів;

в) довідок, пояснювальних записок, доповідних записок;

г) заяв, доповідних записок, скарг.

№ 103

Різновидом комерційного листа, що містить прохання надати докладну інформацію про певні товари, послуги або уточнити вже наявну, попередню інформацію про фірму, банк тощо, є:

а) лист-запит;

б) лист-прохання;

в) лист-пропозиція;

г) лист-запрошення.

№ 104

Документ, який є короткою, стислою характеристикою змісту книги, статті, рукопису тощо, називають:

а) рецензією;

б) анотацією;

в) висновком;

г) вступом.

№ 105

Визначте правильну послідовність реквізитів характерних для заяви про прийняття на роботу:

а) вказівка на додатки, текст, адресант, адресат, підпис, дата.

б) адресат, адресант, назва виду документа, текст, вказівка на додатки, дата, підпис;

в) адресат, адресант, текст, дата, підпис, вказівка на додатки;

г) адресант, адресат, текст, дата, підпис.

№ 106

Діловий протокол – це:

а) правила, що регламентують порядок ділових зустрічей і переговорів та ділових стосунків в цілому;

б) правила оформлення документів;

в) сукупність правил, традицій, яких дотримуються в міжнародних стосунках;

г) організаційно-розпорядчий документ щодо організації праці на підприємстві.

№ 107

Звіт – це:

а) документ, що встановлює точний перелік намічених робіт (заходів);

б) документ, у якому висловлена думка про той або інший предмет, робиться підсумок його розгляду;

в) документ, у якому висловлюється обґрунтована точка зору фахівця щодо наукової й дослідницької роботи;

г) службовий документ, що містить повідомлення про діяльність особи чи організації або її підсумок.

№ 108

Інформаційні листи – це:

а) листи, в яких адресант інформує адресата про якісь факти чи заходи;

б) загальна назва різних за змістом документів, які виділяються у зв’язку з особливим способом передачі тексту – поштовою пересилкою;

в) різновид інформаційних листів, містять детальний опис товарів чи послуг;

г) службові листи, в яких адресатові пропонують взяти участь в якихось заходах.

№ 109

Листи-нагадування – це:

а) службові листи, в яких адресата інформують про відправлення йому документів, що додаються до листа;

б) службові листи, в яких гарантується виконання чогось;

в) службові листи, в яких нагадується про наближення чи закінчення терміну виконання якихось завдань;

г) службові листи, в яких підтверджується той чи інший факт.

№ 110

Листи-відповіді – це:

а) службові листи, в яких дають відповіді на ініціативні листи;

б) службові листи, що спонукають адресата дати відповідь адресантові;

в) службові листи, видаються при клопотанні про посаду;

г) загальна назва різних за змістом документів, які виділяються у зв’язку з особливим способом передачі тексту – поштовою пересилкою.

№ 111

Документаційне забезпечення управління – це:

а) діяльність апарату управління, що охоплює питання документування і організації роботи з документами;

б) реєстрація документів в місцях їх створення або виконання;

в) комплекс робіт по документуванню діяльності управління і по організації документів в установі;

г) діяльність, яка охоплює питання документування та організації роботи з документами в процесі управління.

№ 112

Бланк службового документа – це:

а) результат відображення конкретної інформації на спеціальному матеріалі за визначеним стандартом чи формою, що є доказом юридичних відносин або юридичних фактів;

б) уніфікована форма службового документа з надрукованою інформацією постійних реквізитів і наявним місцем для фіксування їхньої змінної інформації;

в) модель побудови однотипних документів;

г) група реквізитів та їх постійних частин, відтворена на бланку документа як єдиний блок.

№ 113

Штамп – це:

а) результат відображення конкретної інформації на спеціальному матеріалі за визначеним стандартом чи формою, що є доказом юридичних відносин або юридичних фактів;

б) друкована стандартна форма документа з реквізитами, що містять постійну інформацію;

в) модель побудови однотипних документів;

г) вид печатки прямокутної форми із опуклим або заглибленим дзеркальним відображенням текстів, малюнків, інших позначок, які призначені для отримання відбитків на папері.

№ 114

Прес-реліз – це:

а) документ, в якому установа подає інформацію про певну подію або захід до засобів масової інформації (ЗМІ);

б) стисло сформульовані основні положення статті, лекції, доповіді; їх подають у вигляді цитат з першоджерела або формулюють власними словами;

в) науковий та публіцистичний твір, який містить думки, судження, спостереження автора;

г) документ, за допомогою якого потенційні партнери оцінюють шанси на успіх підприємницької справи.

№ 115

Документообіг – це:

а) процес створення документів, який включає підготовку, складання, узгодження, оформлення та виготовлення;

б) циркуляція документів між пунктами опрацювання і створення інформації (керівниками, спеціалістами) та пунктами технічного опрацювання документів (секретаріатом, канцелярією та ін.);

в) поділ документів на класи за найбільш загальними ознаками схожості та відмінності;

г) рух документів з часу їх створення або одержання до часу завершення виконання, надсилання або знищення.

№ 116

Офіційно-діловий стиль – це:

а) мова ділових паперів;

б) єдність художніх образів і форм їх вираження;

в) письмове знаряддя, яке використовувалося в часи середньовіччя;

г) стиль, який використовується  при публічних промовах.

№ 117

Які із зазначених службових документів дозволяється оформлювати рукописним способом?

а) довідки;

б) листи;

в) пояснювальні записки;

г) протоколи.

№ 118

На підставі якого документа слід вносити зміни до штатного розпису підприємства?

а) акта;

б) наказу;

в) протоколу;

г) подання.

№ 119

Оформлення юридичних адрес, банківських реквізитів та підписів сторін є характерним для:

а) актів;

б) довідок;

в) договорів;

г) заяв.

№ 120

Відмітку про виконання документа і направлення його до справи оформлює:

а) безпосередній виконавець цього документа;

б) керівник структурного підрозділу, в якому було виконано цей документ;

в) секретар підприємства;

г) керівник підприємства.

№ 121

Розмір зображення малого Державного герба України на бланку організації має дорівнювати:

а) 11х15 мм;

б) 12х17 мм;

в) 13х20 мм;

г) 17х20 мм.

№ 122

Заяву про звільнення працівника з роботи (посади) за власним бажанням обов’язково має завізувати:

а) керівник структурного підрозділу, якому безпосередньо підпорядковується працівник;

б) інспектор кадрової служби органу вищого рівня;

в) начальник відділу кадрів організації, де працює особа, яка подала заяву про звільнення;

г) начальник юридичної служби.

№ 123

Яку з прийнятих форм організації діловодства доцільно запроваджувати на підприємствах, в установах, організаціях зі складною структурою та значним обсягом документообігу?

а) централізовану;

б) децентралізовану;

в) змішану;

г) будь-яку із запропонованих.

№ 124

Структурний підрозділ будь-якого підприємства, установи, організації, який забезпечує відомче зберігання завершених у діловодстві документів та підготовку справ до передання на державне (довічне) зберігання, має назву:

а) адміністративно-господарчий відділ;

б) архів;

в) транспортний відділ;

г) управління справами.

№ 125

Гарантійний лист обов’язково має бути підписаний:

а) керівником установи і головним бухгалтером;

б) керівником установи і відповідальним виконавцем листа;

в) головним бухгалтером і відповідальним виконавцем листа;

г) відповідальним виконавцем листа.

№ 126

До архівного підрозділу установи мають обов’язково здаватися:

а) всі завершені у діловодстві справи;

б) справи постійного, тривалого (понад 10-ти років) зберігання та з особового складу;

в) виключно справи постійного зберігання;

г) виключно особові справи.

№ 127

Зазначте в яких документах проставляється реквізит: посилання на дату та індекс вхідного документа:

а) протоколах;

б) довідках;

в) листах-відповідях;

г) наказах.

№ 128

Результати розгляду документів керівниками відображаються:

а) в резолюції;

б) у відмітці про виконання документа і направлення його до справи;

в) в реквізиті «гриф затвердження»;

г) в реквізиті «гриф погодження».

№ 129

Підготовлений проект вихідного документа направляють:

а) на зберігання в архів;

б) в папку для оперативного зберігання;

в) на підпис керівнику установи;

г) секретарю для реєстрації.

№ 130

У скількох примірниках складається акт?

а) 3-х примірниках;

б) 4-х примірниках;

в) 5-ти примірниках;

г) 6-ти примірниках.

№ 131

До трудової книжки не заносяться:

а) дата народження робітника;

б) відомості про нагороди і заохочення;

в) відомості про заробітну плату;

г) відомості про роботу та переведення.

№ 132

Продуктивність роботи комп’ютера (швидкість виконання операцій) залежить від:

а) розміру екрана дисплея; 

б) частоти процесора;

в) напруги живлення;

г) швидкості натискання на клавіші.

№ 133

Зараження комп’ютерними вірусами може відбутися в процесі:

а) друку на принтері; 

б) роботи з файлами;

в) форматування дискети;

г) вимикання комп’ютера.

№ 134

Як називається файл, створений за допомогою програми-додатку Windows?

а) документ;

б) папка;

в) кореневий каталог;

г) адреса.

№ 135

Основне завдання секретаря керівника – це:

а) уміння проявляти такт та обережність і не розголошувати інформацію, що містить комерційну таємницю;

б) організовувати та проводити прийом відвідувачів;

в) забезпечити ефективну працю керівника установи;

г) всі відповіді вірні.

№ 136

Імідж людини – це:

а) уміння спілкуватися;

б) уміння впливати на людей;

в) уміння вести конфлікти;

г) уміння керувати враженням.

№ 137

Модель поведінки при спілкуванні за допомогою телефону:

а) ділова телефонна розмова потребує ретельної попередньої підготовки і вирішення проблем тільки після наступного ознайомлення з ними;

б) ділова телефонна розмова потребує ретельної попередньої підготовки;

в) ділова телефонна розмова вимагає вирішувати проблему зразу ж при її виникненні;

г) усі відповіді вірні.

№ 138

Оформлення робочого місця не включає:

а) формування ділового іміджу підприємства;

б) розміщення на робочому місці рекламних матеріалів підприємств-конкурентів;

в) розміщення на робочому місці рекламних матеріалів підприємства;

г) вірної відповіді немає.

№ 139

Вербальна комунікація здійснюються за допомогою:

а) жестів;

б) певного темпу мови;

в) встановлення певної дистанції між тими, хто спілкуються;

г) усної мови.

№ 140

Основні функції та завдання професійної етики це:

а) не регулювання професійних відносин; регулювання професійних відносин;

б) розвиток професіоналізму; підвищення професійної майстерності спеціаліста;

в) звернення до клієнтів; розвиток професіоналізму;

г) спілкування. вироблення напряму вдосконалення професійної моралі.

№ 141

Назвіть види відвідувачів:

а) очікувані;

б) через знайомих;

в) незаявлені, заявлені;

г) всі відповіді вірні.

№ 142

Метою якого процесу є одержання інформації за допомогою усної вербальної комунікації:

а) анкетування;

б) співбесіда;

в) тестування;

г) експертиза почерку.

№ 143

Стимулювання збуту – це:

а) короткочасні спонукальні заходи заохочення споживачів до купівлі;

б) довгострокові спонукальні заходи заохочення споживачів до купівлі;

в) матеріальне заохочення продавців.

г) матеріальне заохочення покупців.

№ 144

Рекламна кампанія – це:

а) не нагадування про престиж фірми;

б) дрібні сувеніри для клієнтів з рекламною символікою або текстом;

в) комплекс рекламних та інших заходів, об’єднаних загальними метою і завданнями, погодженими по часу проведення та розрахованими на широкі верстви населення.

г) це періодичність, направленість на певні сегменти ринку.

№ 145

Скільки відсотків інформації передається за допомогою невербальних засобів?

а) приблизно 30%;

б) приблизно 60%;

в) приблизно 80%;

г) приблизно 100 %.

№ 146

Переносний чи пересувний пристрій для гасіння пожеж вогнегасильною речовиною, яку він випускає після проведення його в дію – це:

а) вогнегасник;

б) пожежна машина;

в) мотопомпа;

г) пожежна сигналізація.

№ 147

Переміщуватись в зоні розтікання струму при замиканні на землю необхідно:

а) великими кроками;

б) переставляючи ноги не відриваючи їх від землі;

в) невеликими але швидкими кроками;

г) швидко бігти.

№ 148

Як називається інструктаж, який проводиться на робочому місті до початку роботи з новоприйнятим працівником або працівником, який буде виконувати нову для нього роботу?

а) вступний;

б) первинний;

в) повторний;

г) цільовий.

№ 149

Коли проводиться повторний інструктаж?

а) раз на півроку;

б) раз на квартал;

в) раз на півроку або раз у квартал залежно від виду робіт;

г) раз на рік.

№ 150

Чи зобов’язаний власник під час укладання трудового договору проінформувати громадянина про небезпечні та шкідливі чинники на його робочому місці, про його права i пільги?

а) нi;

б) так;

в) так, якщо громадянин цього вимагає;

г) на розгляд керівника.

№ 151

На підприємствах із підвищеною небезпекою робітники проходять навчання i перевірку знань з охорони праці:

а) щороку;

б) кожні три роки;

в) кожні п’ять років;

г) кожні два роки.

№ 152

До якого виду відповідальності притягнено працівника, якщо йому оголошено догану?

а) адміністративної;

б) дисциплінарної;

в) матеріальної;

г) кримінальної.

№ 153

Небезпечними називаються виробничі чинники, вплив яких призводить:

а) до захворювань;

б) до зниження працездатності;

в) до травмування;

г) до звільнення.

№ 154

Засоби захисту від небезпечних i шкідливих факторів: протигази, навушники, окуляри, ізолюючі костюми, спецодяг i взуття, каски –називаються:

а) колективними;

б) індивідуальними;

в) основними;

г) загальними.

№ 155

Шкідливими називаються виробничі чинники, вплив яких призводить:

а) до професійних захворювань;

б) до зниження працездатності;

в) до травмування;

г)до звільнення.

№ 156

Яка відносна вологість повинна бути у виробничому приміщенні, при якій людина працездатна і добре себе почуває?

а) 20-30%;

б) 40-60 %;

в) 50-70%;

г) 70-80%.

№ 157

До якої відповідальності роботодавець має право притягнути працівника, коли той ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду:

а) матеріальної;

б) дисциплінарної;

в) адміністративної;

г) кримінальної.

№ 158

Що  відноситься до об’єктивних засобів захисту небезпечних зон?

а) огородження;

б) знаки безпеки;

в) провітрювання;

г) сигналізація.

№ 159

Що є причиною нещасних випадків організаційного характеру?

а) несприятлива емоційна ситуація;

б) монотонна робота;

в) недостатнє освітлення;

г) недотримання послідовних дій в роботі.

№ 160

Фізичні шкідливі фактори – це:

а) температура, шум, монотонна робота;

б) шум, вібрація, протяги;

в) радіація, шум, затоплення;

г) вібрація, віруси, мікроклімат.

№ 161

Хто повинен проводити вступний інструктаж і для яких категорій працівників?

а) майстер, для робітників своєї дільниці;

б) начальник цеху або його заступник для робітників цеху;

в) спеціаліст з охорони праці, для всіх хто поступає на роботу, незалежно від кваліфікації і стажу;

г) начальник цеху, для робітників своєї дільниці.

№ 162

Які нещасні випадки відносяться до виробничо-технічних причин?

а) недоліки в навчанні  безпечних прийомів праці;

б) відсутність цільового інструктажу;

в) невідповідність метеорологічних умов санітарним нормам;

г) порушення або недосконалість технологічного процесу.

№ 163

Які вогнегасники використовують при гасінні електроустановок?

а) рідинні;

б) порошкові;

в) хімічні;

г) повітряно-пінні.

№ 164

Які засоби захисту працюючих від небезпечних і шкідливих виробничих факторів відносяться до індивідуального захисту?

а) засоби захисту від шуму, вібрації;

б) засоби захисту від технологічних факторів;

в) засоби захисту рук;

г) засоби захисту від ураження електричним струмом.

№ 165

Дайте визначення поняття «охорона праці» ‒ це:

а) створення на кожному робочому місці безпечних умов праці;

б) система правових заходів і засобів;

в) система санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів;

г) система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів.

№ 166

Головною метою охорони праці є:

а) скорочення робочого дня;

б) підвищення розмірів пільг;

в) створення безпечних умов праці;

г) підвищення заробітної плати.

167

Хто несе відповідальність за створення безпечних умов праці?

а) державні органи;

б) профспілкові організації;

в) власник підприємства;

г) профільні міністерства.

№ 168

Як часто проводяться медичні огляди працюючих молодше 18 років?

а) не рідше 1 разу в квартал;

б) не рідше 1 разу в півріччя;

в) не рідше 1 разу в рік;

г) не рідше 1 разу в 2 роки.

№ 169

До нічних та надурочних робіт не можна залучати працівників:

а) молодше 18 років;

б) молодше 19 років;

в) молодше 20 років;

г) молодше 21 років.

№ 170

Умови праці поділяються на:

а) 2 класи: допустимі та шкідливі;

б) 3 класи: оптимальні, допустимі та шкідливі;

в) 3 класи: оптимальні, допустимі та небезпечні;

г) 4 класи: оптимальні, допустимі, шкідливі та небезпечні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок В. Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

№ 1

Сальдо активного рахунку записується у:

а) оборотах за дебетом;

б) оборотах за кредитом;

в) у кредиті;

г) у дебеті.

№ 2

Сальдо пасивного рахунку записується у:

а) кредиті;

б) дебеті;

в) оборотах за кредитом;

г) оборотах за дебетом.

№ 3

Що означає поняття сальдо?

а) сума коштів;

б) заборгованість;

в) залишок;

г) кредит.

№ 4

Що означає дебет?

а) сальдо;

б) залишок;

в) вірити;

г) винен.

№ 5

Що означає кредит?

а) вірити;

б) залишок;

в) заборгованість;

г) сума.

№ 6

Активно-пасивні рахунки мають:

а) кредитове сальдо;

б) дебетове сальдо;

в) не мають сальдо;

г) кредитове і дебетове сальдо.

№ 7

Позабалансові рахунки – це рахунки:

а) 1 класу;

б) 4 класу;

в) 0 класу;

г) 9 класу.

№ 8

Облік основних засобів ведеться на рахунку:

а) 20;

б) 22;

в) 28;

г) 10.

№ 9

Облік виробничих запасів ведеться на рахунку:

а) 20;

б) 30;

в) 40;

г) 50.

№ 10

Облік касових операцій ведеться на рахунку:

а) 36;

б) 33;

в) 30;

г) 37.

№ 11

Облік банківських операцій ведеться на рахунку:

а) 31;

б) 30;

в) 66;

г) 64.

№ 12

Облік розрахунків з покупцями та замовниками ведеться на рахунку:

а) 64;

б) 93;

в) 36;

г) 40.

№ 13

Балансовими рахунками є рахунки:

а) 1-9 – класів;

б) 1-0 – класів;

в) 1-5 – класів;

г) 1, 2 – класів.

№ 14

В якому випадку кінцеве сальдо по активному рахунку дорівнює 0?

а) якщо на протязі місяця на рахунку не відбувався рух;

б) якщо оборот за дебетом дорівнює обороту за кредитом;

в) якщо сума початкового сальдо і обороту за дебетом дорівнює обороту за кредитом;

г) в обліку такого не буває.

№ 15

Сальдо рахунків буває:

а) початкове і кінцеве;

б) поточне і кінцеве;

в) початкове і поточне;

г) початкове і дебетове.

№ 16

Облікові регістри – це носій спеціального формату у вигляді:

а) бухгалтерських книг;

б) бухгалтерських рахунків;

в) грошових сум;

г) безготівкових рахунків.

№ 17

Бухгалтерський облік є складовою:

а) господарського обліку;

б) оперативного обліку;

в) статистичного;

г) оперативно-технічного.

№ 18

Вимірники бухгалтерського обліку, які виражаються в простих вимірниках: штуках, метрах, літрах це:

а) грошові вимірники;

б) натуральні вимірники;

в) трудові вимірники;

г) інформаційні вимірники.

№ 19

Бухгалтерський облік поділяється на:

а) статистичний облік;

б) фінансовий облік;

в) господарський облік;

г) оперативний облік.

№ 20

В який період проводиться інвентаризація основних засобів?

а) не раніше 01 жовтня перед складанням річної звітності;

б) 01 січня;

в) при складанні річної звітності;

г) кожного кварталу.

№ 21

До грошових документів, які зберігаються у касі підприємства належать:

а) акції;

б) конверти;

в) іноземна валюта;

г) грошові кошти.

№ 22

Баланс складається з двох розділів:

а) активу і пасиву;

б) статутного капіталу і пайового капіталу;

в) фінансових витрат та інших витрат

г) чистого доходу і валового прибутку.

№ 23

Річний баланс…

а) складається на підставі записів у бухгалтерських книгах;

б) складається на підставі бухгалтерських записів;

в) включає обороти за активами і пасивами;

г) відображає стан підприємства на початок і кінець року.

№ 24

Форми заробітної плати:

а) відрядна і погодинна;

б) реальна і номінальна;

в) основна і додаткова;

г) місячна і річна.

№ 25

До додаткової заробітної плати належать:

а) премії;

б) надбавки;

в) матеріальні виплати;

г) аліменти.

№ 26

Мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за:

а) за просту, некваліфіковану працю;

б) матеріальні виплати;

в) винагороди за виконану роботу;

г) за відпрацьовані години.

№ 27

Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю на:

а) 30 робочих днів;

б) 25 робочих днів;

в) 24 календарних дні;

г) 20 календарних днів.

№ 28

Підзвітною особою може бути:

а)  тільки працівник підприємства;

б) тільки керівник підприємства;

в) тільки матеріально відповідальна особа;

г) тільки касир.

№ 29

Табельний номер присвоюється:

а) адміністрацією підприємства;

б) працівникам, які зайняті у виробництві;

в) не присвоюється жодному працівникові;

г) кожному працівникові підприємства.

№ 30

До бухгалтерії табель подається:

а) щотижня;

б) раз в квартал;

в) два рази на місяць;

г) один раз на місяць.

№ 31

Податкова накладна не виписується якщо обсяг разового продажу не перевищує:

а) 100 грн.;

б) 20 грн.;

в) 50 грн.;

г) 200 грн.

№ 32

Малоцінними швидкозношуваними предметами є:

а) земельні ділянки;

б) спецодяг;

в) сировина;

г) паливо.

№ 33

Податковим законодавством встановлено, що до малоцінних предметів належать предмети вартістю:

а) до 200 грн. за одиницю;

б) до 500 грн. за одиницю;

в) до 100 грн. за одиницю;

г) до 1000 грн. за одиницю.

№ 34

Перед складанням річної фінансової звітності обов’язково проводять:

а) переоцінку майна;

б) калькуляцію;

в) інвентаризацію;

г) списання майна.

№ 35

За рахунок коштів роботодавця здійснюється оплата тимчасової непрацездатності (лікарняні) в наслідок захворювання або травми не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві у кількості:

а) 7 днів;

б) 5 днів;

в) 10 днів;

г) 15 днів.

№ 36

Для одержання готівки із банку на підприємстві оформляється:

а) касовий ордер;

б) авансовий звіт;

в) довіреність;

г) грошовий чек.

№ 37

Приймання готівки в касу підприємства проводиться за:

а) прибутковим касовим ордером;

б) видатковим касовим ордером;

в) платіжним дорученням;

г) авансовим звітом.

№ 38

Видача готівки з каси проводиться за:

а) чеком;

б) платіжним дорученням;

в) прибутковим касовим ордером;

г) видатковим касовим ордером.

№ 39

Документ, який відображає рух грошових коштів на поточному рахунку в банку є:

а) виписка банку;

б) грошовий чек;

в) платіжне доручення;

г) заява на внесення готівки в банк.

№ 40

Для обліку використання робочого часу використовують:

а) розрахункову відомість;

б) табель;

в) авансовий звіт;

г) накладну.

№ 41

При поверненні з відрядження працівник підприємства повинен надати до бухгалтерії:

а) проїзні документи;

б) квитанції;

в) авансовий звіт;

г) заяву про відшкодування коштів.

№ 42

Документальне оформлення виробничих запасів ведеться з використанням одного з таких документів:

а) товарно-транспортна накладна (ТТН);

б) лімітно-збірна картка;

в) прибутковий касовий ордер;

г) грошовий чек.

№ 43

Звітним періодом для складання фінансової звітності є:

а) календарний рік;

б) квартал;

в) місяць;

г) тиждень.

№ 44

Стаття балансу це:

а) складова частина балансу (активу чи пасиву), що характеризує групу економічно-однорідного майна;

б) складова частина пасиву;

в) складова частина активу;

г) складова частина балансу (активу чи пасиву), що характеризує групу економічно-однорідного майна або джерел його утворення.

№ 45

Оборот – це:

а) це підсумок записів за Дт або за Кт рахунка;

б) підсумок записів за Дт або за Кт рахунка без врахування початкового залишку;

в) підсумок записів тільки за Дт;

г) підсумок записів за ДТ або Кт рахунку з врахуванням початкового залишку.

№ 46

Каса – це:

а) це спеціальне приміщення для зберігання, приймання, видачі грошей та цінних паперів;

б) спеціальне приміщення, обладнане сигналізацією, шафами для зберігання, приймання, видачі грошей;

в) спеціальне приміщення, обладнане сигналізацією для зберігання грошей та цінних паперів;

г) спеціальне приміщення, обладнане сигналізацією, сейфами, шафами для зберігання, приймання, видачі грошей та цінних паперів.

№ 47

Погодинна форма оплати праці – це:

а) оплата праці, яка залежить від кількості відпрацьованих годин і тарифної ставки за одну годину;

б) оплата праці, яка залежить від кількості відпрацьованих годин і тарифної ставки за одну годину;

в) коли нора і розцінки для виконавця або групи виконавці встановлюються не за кожною окремою операцією, а на весь комплекс робіт;

г) коли заробіток нараховується тільки за виконану роботу.

№ 48

Активні рахунки призначені для:

а)  обліку статутного капіталу;

б)  обліку оплати праці;

в)  обліку господарських засобів;

г)  обліку довгострокових зобов’язань.

№ 49

Подвійний запис – це:

а) один з елементів методу бухгалтерського обліку, спосіб групування і поточного відображення за певними ознаками наявності та руху засобів підприємства і їхніх джерел та господарських процесів;

б) звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал;

в) принцип тотожного відображення суми господарських операцій на рахунках;

г) немає правильної відповіді.

№ 50

Ліміт залишку готівки в касі – це:

а) граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі;

б) граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі в позаробочий час;

в) розмір суми готівки, що знаходиться в касі;

г) граничний розмір суми готівки, що не може залишатися в касі в позаробочий час.

№ 51

Кореспонденцією називають взаємозв’язок рахунків, який виник внаслідок:

а) двосторонньої будови рахунку;

б) перенесення залишків з одних рахунків на інші;

в) рівності активу і пасиву балансу;

г) відображення на рахунках господарської операції подвійним записом.

№ 52

Чи має право бути присутньою матеріально-відповідальна особа при проведенні інвентаризації?

а) має;

б) немає;

в) зобов’язана;

г) по бажанню.

№ 53

Для обліку кількості відпрацьованого часу використовують такі вимірники:

а) трудові;

б)  натуральні;

в) грошові;

г) грошові та трудові.

№ 54

Пасивні рахунки призначені для:

а) обліку незавершеного будівництва;

б) обліку виданих векселів;

в) обліку джерел утворення господарських засобів;

г) обліку господарських засобів.

№ 55

Основною формою фінансової звітності є:

а) баланс;

б) звіт про власний капітал;

в) податкова накладна;

г) видатковий касовий ордер.

№ 56

Активні рахунки призначені для:

а) обліку статутного капіталу;

б) обліку оплати праці;

в) обліку господарських засобів;

г) обліку довгострокових зобов’язань.

№ 57

Квартальний баланс містить інформацію про:

а) дані поточного обліку за квартал;

б) дані обліку за 15 місяців;

в) дані обліку за місяць;

г) дані обліку за 15 днів.

№ 58

Оборот за дебетом – це:

а) підсумок записів за Дт або за Кт рахунку;

б) підсумок записів за Дт або за Кт рахунка без врахування початкового залишку;

в) підсумок записів тільки за Дт без врахування початкового залишку;

г) підсумок записів за Дт або за Кт рахунку з врахуванням початкового залишку.

№ 59

Баланс та інші форми звітності підписуються:

а) керівником і головним бухгалтером;

б) керівником;

в) головним бухгалтером;

г) головним економістом.

№ 60

В якій частині Т-рахунку записується дебет?

а) зліва;

б) праворуч;

в) в сумі господарських операцій;

г) в залишку.

 

 

 

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: