Мова
uk Ukrainian

Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою

Загальні відомості

Відповідно до наказу МОНУ №1238 від 29.12.2009р. у коледжі створено Міжрегіональний центр професійно-педагогічної майстерності для підвищення (підтвердження) кваліфікації майстрів виробничого навчання в галузі інформаційно-комп’ютерних технологій, а саме за професіями «Оператор комп’ютерного набору», «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення», «Оператор телекомунікаційних послуг».

І. Організаційні форми навчання

ІІ. Навчальні плани і програми, навчальний план та термін навчання

Підвищення кваліфікації організовується на договірних засадах. Стажування майстрів виробничого навчання здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду.  Для здійснення розрахунків між коледжом  та закладом освіти, який направляє на навчання працівника,  заключається договір, складається акт здачі – прийняття виконаної роботи. Розрахунки проводяться Після підписання акту здачі-прийняття  виконаних у безготівковому чи готівковому вигляді згідно з встановленим порядком через бухгалтерію коледжа.

Навчальний план;

Кошторис витрат

Термін навчання 2,5 місяці, з них заочний етап – 2 місяці, очний – 2 тижні.

ІІІ. Документи, що видаються після закінчення навчання
    Слухачам, які виконали всі вимоги навчально-тематичного плану, виконали практичні завдання, успішно пройшли комплексне тестування з психолого-педагогічної  і методичної підготовок, захистили випускну роботу, видається посвідчення про підвищення кваліфікації з психолого-педагогічної та методичної підготовок встановленого зразка. Слухач, який успішно виконав кваліфікаційну пробну роботу, отримує свідоцтво державного зразка про присвоєння (підтвердження) робітничої кваліфікації, підвищення класу чи категорії.

ІV. Зразки документів

Договір

Форма №1

Форма №2

Гарантійний лист

V. Документи, що повинні мати при собі слухачі курсів МЦППМ

Прибувши на очний етап навчання до МЦППМ коледжу, слухач повинен мати при собі наступні документи:

Посвідчення про попереднє підвищення кваліфікації;

Свідоцтво про попереднє присвоєння робітничого розряду;

Довідку про навчання з підвищення робітничої кваліфікації;

Індивідуальний план самостійної роботи;

Підсумкову роботу (самостійно опрацьовані слухачем актуальні психолого-педагогічні проблеми діяльності майстра в/н, що були визначені на підставі анкетування  та практичні завдання).

Заповнену діагностичну анкету.

 Організаційні форми навчання

Підвищення (підтвердження) кваліфікації майстрів в/н містить у собі наступні основні види (організаційні форми) навчання: 

  • теоретичне підвищення кваліфікації з професії, предмету, психолого-педагогічної та методичної підготовки шляхом індивідуального чи курсового навчання в закладах;
  • підвищення кваліфікації для одержання відповідного кваліфікаційного рівня шляхом стажування в умовах виробництва, навчання в навчально-практичних центрах;
 • підвищення кваліфікації для опанування новітніми технологіями виробництва (стажування). 

Навчання відбувається в три етапи: 

 • Заочний етап

        Особа, яка виявила бажання пройти курси підвищення кваліфікації повинна заявити про це до регіонального навчально-методичного центру ПТО та отримати консультації щодо порядку організації цього етапу навчання.

Регіональний НМЦ ПТО узагальнює списки та надсилає їх до МЦППМ КПК з ПВФП.

     Обов’язковою умовою зарахування на навчання за кореспондентською формою для педагогів є володіння комп’ютерною технікою (вільне користування програмами пакету MS Office, електронною поштою, Інтернетом).
     Після надходження уточнених списків ЦППМ КПК з ПВФП проводить зарахування слухачів на навчання за дистанційною (кореспондентською формою).
     Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка (установа, що проводить психолого-педагогічне навчання) надсилає до регіонального НМЦ ПТО діагностичні анкети майстрів в/н, що зараховані на навчання, та надає консультації про порядок організації даного етапу навчання.
       Методист ПТНЗ, в якому працює слухач, проводить діагностування майстра в/н щодо професійної компетентності з метою виявлення актуальних психолого-педагогічних проблем в його діяльності.
      Результати діагностування необхідно надіслати на електронну адресу коледжу впродовж тижня від дня видачі наказу про зарахування на навчання, в іншому випадку – майстер в/н автоматично буде відрахований з числа слухачів.
   Після зарахування та діагностування педагогічного працівника на основі отриманих результатів розробляється індивідуальний план самостійної роботи слухача та визначається тема підсумкової роботи.
В індивідуальному плані зазначається:

1) проблеми, які самостійно опрацьовує слухач;
2) література з визначених проблем;
3) період роботи над проблемами;
4) форма звітності про роботу над визначеними проблемами – практичні завдання (реферат, конспект, практичний або дидактичний матеріал тощо);
5) консультант з кожної проблеми.

      Для керівництва індивідуальною самостійною роботою кожному слухачеві призначається керівник з числа викладачів коледжу.
       На підставі індивідуального плану призначеним керівником розробляється програма для самостійного опрацювання слухачем проблемних питань, в якій визначається зміст і обсяг матеріалу, що підлягає вивченню, практичні завдання, джерельна база.
   Індивідуальний план, програма для опрацювання виявлених проблем, навчальна програма психолого-педагогічної і методичної підготовки, комплект навчально-методичного інструментарію надсилаються в регіональні НМЦ, які поширюють їх серед слухачів для здійснення самостійної роботи.
   Для координації самостійної роботи проводяться індивідуальні консультації, що здійснюються викладачами через електронну пошту, в телефонному режимі. Координатором на рівні закладу освіти є методист.
      З метою визначення успішності самостійної роботи слухачів проводиться самоконтроль та поточний контроль.
    Самоконтроль призначено для самооцінювання та аналізу слухачами ефективності навчальної роботи щодо засвоєння змісту тем програми. З цією метою в курсі лекцій передбачені питання для самоконтролю.
      Поточний контроль проводиться шляхом оцінювання виконаних слухачами практичних завдань. Результати оцінювання виконаних слухачами завдань, надіслані на електронну пошту МЦППМ КПК з ПВФП заносяться до індивідуального оціночного листа слухача.

  Слухач курсів підвищення кваліфікації допускається до захисту підсумкової роботи на контроль-оцінювальному етапі за умови попереднього надсилання її на електронну адресу МЦППМ КПК з ПВФП та отримання позитивної рецензії.
      На цьому ж етапі слухач безпосередньо за місцем роботи проходить стажування на виробництві у формальній або неформальній формі відповідно до державних стандартів ЗПО з професій (у галузі інформаційно-комп’ютерних технологій) і мети стажування (підвищення чи підтвердження робітничої кваліфікації) та отримує довідку про стажування від працедавця, яка буде підставою для незалежної кваліфікаційної атестації на підвищення (підтвердження) робітничої кваліфікації в МЦППМ КПК з ПВФП на очному етапі навчання.

 Очний (заключний) етап.

На цей етап навчання слухач прибуває з наступними документами:

  • посвідченням про попереднє підвищення кваліфікації;
  • свідоцтвом про попереднє присвоєння робітничого розряду;
  • довідкою про навчання з підвищення робітничої кваліфікації;
  • індивідуальний план самостійної роботи;
  • підсумкову роботу;
 • заповнену діагностичну анкету.

    Методист МЦППМ КПК ПВФП заповнює реєстраційні картки слухачів, збирає вищезазначені документи та проводить діагностування рівня психолого-педагогічної і фахової підготовки слухачів для уточнення змісту навчання на цьому етапі.
    Слухачі проходять курс теоретичного навчання з проблемних питань педагогіки, психології, методики виробничого навчання, опановують новітні виробничі технології, набувають практичних умінь та навичок щодо їх застосування.

 •  Контрольно-оцінювальний етап

   На контрольно-оцінювальному етапі слухачі проходять комплексне тестування з психолого-педагогічної і методичної підготовок, проводиться конференція із захисту випускних (творчих) робіт та вихідне анкетування.
     Професійно-практична підготовка з опанування слухачем новітніх виробничих технологій завершується виконанням кваліфікаційної пробної роботи. Результати фіксуються в протоколі атестації слухачів.
      На цьому ж етапі навчання незалежна кваліфікаційна комісія, що створюється ЦППМ КПК з ПВФП, на основі представлених слухачами довідок про навчання з підвищення (підтвердження) робітничої кваліфікації організовує незалежне оцінювання рівня робітничої кваліфікації. Результати виконання слухачами кваліфікаційних пробних робіт фіксуються в протоколі засідання кваліфікаційної комісії з підвищення (підтвердження) робітничої кваліфікації.
       Завершується навчання підсумковим анкетуванням слухачів для отримання статистичних даних про їхнє ставлення до різних аспектів підвищення кваліфікації (змісту, організації, забезпечення тощо), виявлення рівня задоволеності результатами навчання.


Навчальний план
курсів підвищення кваліфікації за професією «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення»

 

 

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: