Мова
uk Ukrainian

Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою

30.10.2018

Агент з організації туризму, адміністратор, оператор комп’ютерного набору

         Україна має все необхідне для розвитку сучасної туристичної індустрії. У незалежній європейській державі з давніми традиціями, багатими природними та культурними цінностями зростає статус і роль туристичної галузі в соціально-економічному житті країни. Тому різко підвищився попит на кваліфікованих фахівців у сфері надання туристичних послуг.

Актуальність цієї професії полягає в тому , що вона сприяє можливому розвитку економіки на теренах України та дипломатичній місії пізнання світом України. Саме сучасним здобувачам освіти доведеться пропонувати Україну як унікальний туристичний об’єкт.
Майбутній спеціаліст сфери туризму повинен добре володіти професійною термінологією, усвідомлювати місце туризму в структурі суспільства. Впроваджуючи ці та інші завдання в життя, на базі коледжу створене Навчальне відділення туристичної агенції «Казкові мандри», головним напрямком якого є застосування теоретичних знань, отриманих під час навчання, на практиці.
У зв’язку з складним економічним становищем у державі, у відпрацюванні оплачуваної виробничої практики – Навчальне відділення туристичної агенції «Казкові мандри» – це найкраще рішення проблеми у підготовці кваліфікованих робітників за професією «Агент з організації туризму».
Авторським проектом працівників коледжу стала навчально-тренувальна фірма-готель «Затишок» для відпрацювання вмінь, знань та навичок майбутніх спеціалістів з професії «Майстер готельного обслуговування»
«Ми максимально намагаємося на нашій базі  створити всі можливості для проходження студентами виробничої практики», – зазначає директор Василь Сергійович Петрович.

Професія: Агент з організації туризму, адміністратор, оператор комп’ютерного набору

 Агент з організації туризму

Сучасний розвиток світового туристичного ринку і його глобалізація свідчать про те, що туризм є невід’ємним атрибутом життя будь-якого цивілізованого суспільства. З року в рік зростає кількість туристів, збільшується частка туристичного експорту в загальному обсязі експорту товарів і послуг. Внесок туризму в світовий валовий внутрішній продукт (ВВП) оцінюється приблизно в 10%. На туристичну галузь припадає 30% світового експорту послуг, 7% світової торгівлі. Сфера туризму забезпечує кожне десяте робоче місце в світі. Тому не зменшується попит на кваліфікованих фахівців з надання туристичних послуг.

Завдання та обов’язки. Виконує роботи, пов’язані з реалізацією комплексу туристичних послуг; є представником суб’єкта туристичної діяльності та виступає від його імені; діє відповідно до законодавства України про туризм та інших нормативних актів органів виконавчої влади в цій галузі; працює під керівництвом професіонала з туристичної діяльності.

Вивчає вітчизняний та зарубіжний ринок туристичних послуг, характеристики об’єктів туристичної індустрії; робить аналіз змісту, вартості, особливостей послуг готелів, музеїв, транспортних підприємств. Бере участь у розробці внутрішніх та міжнародних маршрутів; самостійно здійснює підготовку даних для складання кошторисів турів або екскурсій; виконує рекламну діяльність з метою залучення громадян до оздоровлення, раціонального використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним середовищем; надає повну інформацію про обсяг, умови та якість туристичних послуг, що пропонуються суб’єктом туристичної діяльності.

Самостійно веде облік заявок i договорів на проведення турів або екскурсій та складає відповідну звітність; бере участь в оформленні угод із споживачами туристичних послуг, туристичних ваучерів, путівок, маршрутних книжок, інших документів, що визначають статус туристів i є основою для здійснення туру або екскурсії; забезпечує своєчасне придбання проїзних документів для груп туристів, виконує інші обов’язки, покладені на нього суб’єктом туристичної діяльності.

Ви будете знати: законодавство України про туризм, нормативні акти органів виконавчої влади в цій галузі, міжнародні договори i угоди щодо туризму, в яких бере участь Україна; види туризму та правила розробки туристичних маршрутів; основи організації готельного господарства та туркомплексiв, основні положення економіки туризму; правила складання кошторисів турів та екскурсій; способи вивчення попиту на туристичні послуги та правила організації рекламних заходів; порядок організації й умов проведення турів та екскурсій, обслуговування туристів; особливості туристичних маршрутів та тематику екскурсій; вартість турів та інших послуг; що надаються суб’єктом туристичної діяльності; порядок оформлення документів на туристичне обслуговування.

Адміністратор

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інструкції та інші нормативні документи і керівні матеріали, які стосуються організації підприємства; організацію і зміст роботи керівника; організаційну структуру управління підприємства; права і обов’язки працівників, режим їх роботи; правила та методи організації процесу обслуговування відвідувачів; правила користування технічними засобами оброблення документів, усної та писемної документаційної інформації, основи комп’ютерних інформаційних технологій; технологічні процеси оброблення інформації; стандарти систем організаційно-розпорядчої документації; ділову мову, асортимент послуг, що реалізуються; основи маркетингу; принципи планування і оформлення приміщень, вітрин, організацію реклами; основи естетики, етики, психології та обслуговування відвідувачів, основи галузевої економіки, економічні досягнення для успішного виконання знань і обов’язків, організації праці й управління; основи трудового законодавства; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Повинен уміти: забезпечувати роботу з ефективного і культурного обслуговування відвідувачів. Створювати для них комфортні умови. Здійснювати контроль за збереженням матеріальних цінностей. Консультувати відвідувачів з питань наявних послуг. Вживати заходів щодо запобігання і ліквідації конфліктних ситуацій. Розглядати претензії, пов’язані з незадовільним обслуговуванням відвідувачів, і вживати відповідних організаційно-технічних заходів. Здійснювати контроль за раціональним оформленням приміщень, стежити за оновленням і станом реклами у приміщеннях і на будівлі. Забезпечувати чистоту і порядок в приміщеннях і на прилеглих до них територіях. Контролювати додержання робітниками підприємства, установи, організації трудової і виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці, вимог виробничої санітарії і гігієни, протипожежного захисту. Інформувати керівництво підприємства про наявні недоліки в організації обслуговування відвідувачів, вживати заходів щодо їх ліквідації, здійснювати контроль за виконанням працівниками вказівок керівництва підприємства.

 

Оператор комп’ютерного набору

Повинен знати: правила експлуатації комп’ютерної техніки і систем зв’язку, технологію опрацювання даних, робочі інструкції,  програмне забезпечення, що використовується; послідовність виконання операцій у комп’ютерних системах (мережах), стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації, діловодство, правила орфографії та пунктуації, технічні вимоги до магнітних дисків, паперу, витратних матеріалів для принтера, основи організації праці, основи законодавства про працю, правила захисту інформації.

Повинен уміти: виконувати операції з базами даних на комп’ютерному устаткуванні (ведення, опрацювання, накопичення, систематизація та виведення інформації) відповідно до затверджених процедур та інструкцій з використанням периферійного обладнання, систем передавання (приймання) даних; готувати до роботи устаткування; працювати в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням; оперувати з файлами, записувати текст на магнітні носії або переносити на папір за допомогою друкувальних пристроїв; виконувати інші операції технологічного процесу опрацювання інформації (приймати і контролювати вхідні дані, готувати, виводити та передавати вихідні тощо); керувати режимами роботи периферійного обладнання згідно із робочими завданнями (підготовка текстів і графічних документів, розрахунків таблиць, переліків, списків тощо); своєчасно застосовувати коригувальні дії в разі появи недоліків у роботі устаткування; доповідати відповідальному працівникові про виявлені відхилення від установлених норм функціонування комп’ютерного устаткування; здійснювати передавання (приймання) інформації по мережах відповідно до вимог програмного забезпечення; постійно вдосконалювати уміння та навички роботи з клавіатурою.

У разі необхідності виконувати обов’язки секретаря керівника (організації, підприємства, установи), вести діловодство.

 

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: