Мова
uk Ukrainian

Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою

Самоврядування

  Учнівське самоврядування — це ініціативна, самостійна, відповідальна спільна діяльність небайдужих до власної долі учнів, направлена на вирішення будь-яких питань наший жттєдіяльності: від організації свят в тій формі, яка вам самим цікава; визначення, кого з однокурсників заохотити або покарати; до визначення і контролю за розподілом стипендій, порядку заселення (і виселення) гуртожитків, узгодження учбового розкладу і т.д.

 

1. Загальні положення

1.1. Учнівська рада в ДНЗ„КПК ПВФП” (далі – учнівська рада) є однією з  форм самоврядування освітньої установи професійної освіти (далі – коледжу) і  створюється ліцеєм в цілях забезпечення прав учнів на участь в управлінні освітнім процесом, вирішення важливих питань життєдіяльності учнівської молоді, розвитку її соціальної активності,  підтримки і реалізації соціальних ініціатив.

1.2. Учнівська рада створюється як представницький і координуючий орган учнів ліцею, що постійно діє, і діє на підставі положення про учнівську раду, що приймається на конференції учнів коледжу (далі – Конференція),  Вченій раді коледжу і затвердженого директором ліцею.

1.3 Кожен учень має право обирати і бути вибраним в учнівську раду будь-якого рівня відповідно до справжнього Положення.

1.4. Діяльність учнівської ради направлена на всіх учнів коледжу.

1.5. Рішення учнівської ради розповсюджуються на всіх учнів коледжу.

1.6. У своїй діяльності учнівська рада керується Конституцією України, законодавством України, нормативними правовими актами органів державної влади і органів місцевого самоврядування, статутом ліцею і справжнім Положенням.

2. Основні цілі і завдання учнівської ради

2.l. Цілями діяльності учнівської ради є:

 • формування цивільної культури, активній цивільній позиції учнів, сприяння розвитку їх соціальної зрілості, самостійності, здібності до самоорганізації і саморозвитку;
 • забезпечення реалізації прав на участь учнів в управлінні коледжем, оцінці якості освітнього процесу;
 • формування у учнів умінь і навиків самоврядування, підготовка їх до  компетентної і відповідальної участі в житті суспільства.

2.2. Завданнями учнівської ради є:

 • залучення учнів до вирішення всіх питань, пов’язаних з підготовкою висококваліфікованих фахівців;
 • розробка пропозицій по підвищенню якості освітнього процесу з урахуванням наукових і професійних інтересів учнів;
 • захист і уявлення мети і інтересів учнів;
 • сприяння в рішенні освітніх, соціально-побутових і інших питань, що зачіпають їх інтереси;
 • збереження і розвиток демократичних традицій учнівства;
 • сприяння органам управління коледжу в рішенні освітніх і наукових завдань, в організації дозвілля і побуту учнів, в пропаганді здорового способу життя;
 • сприяння структурним підрозділам ліцею в заходах, що проводяться ними, в рамках освітнього процесу;
 • проведення роботи, направленої на підвищення свідомості і їх вимогливості до рівня своїх знань, виховання дбайливого відношення до майнового комплексу, патріотичне відношення до духу і традицій коледжу;
 • інформування учнів про діяльність коледжу;
 • зміцнення міжліцейних, міжрегіональних і міжнародних зв’язків;
 • участь у формуванні громадської думки про учнівську молодь як реальну силу і стратегічний ресурс розвитку українського суспільства;
 • сприяння реалізації суспільне значущих молодіжних ініціатив.

2.3. Діяльність учнівської ради  може бути направлена і на рішення інших завдань, визначуваних з урахуванням специфіки регіону, муніципальної освіти, коледжу.

3. Структура і порядок формування  учнівської ради

3.1 Для ухвалення рішення про створення учнівської ради і положення про учнівську раду скликається Конференція, яка також може вносити зміни і доповнення до положення про учнівську раду, заслуховувати і затверджувати звіти учнівської ради; визначати пріоритетні напрями діяльності учнівської ради, вирішувати питання про дострокове припинення повноважень учнівської ради будь-якого рівня. Конференція може вирішувати інші питання, пов’язані з діяльністю учнівської ради.

3.2. Конференція проводиться не рідше за один раз на рік. Дату і час проведення Конференції, норму представництва, а також порядок денний Конференції  визначає учнівська рада ліцею.

3.3. Учнівська рада ліцею повинна оголосити про скликання Конференції не пізніше, ніж за 1 місяць до її проведення.

3.4. Делегатами першої Конференції є представники від учбових груп.

3.5. Делегати першої Конференції  обираються на загальних зборах учнів групи простою більшістю голосів по нормі представництва – один делегат від учбової групи.

3.6. Делегатами подальших Конференцій є за посадою голови учнівських рад всіх рівнів. Делегатами також можуть бути учні, вибрані по нормі представництва з числа учнів на загальних зборах голів учнівських рад всіх рівнів Норма представництва встановлюється студентською радою ліцею пропорційно чисельності учнів.

3.7. Конференція є правомочною, якщо на ній присутній не менше 2/3 від числа делегатів.

3.8. Рішення по питаннях, винесених на Конференцію, ухвалюються простою більшістю голосів присутніх делегатів, якщо інше не передбачене справжнім Положенням.

             3.9. Структуру учнівської ради утворюють:

 • учнівська рада учбової групи;
 • учнівська рада курсу;
 • учнівська рада коледжу.

У структуру учнівської ради може входити учнівська рада гуртожитку.

Показність учнівської ради  забезпечується реальною виборністю на всіх рівнях.

3.10. Учнівська рада і голова учнівської ради учбової групи вибираються на загальних зборах учнів групи простою більшістю голосів. Збори правомочні ухвалювати рішення за умови участі в нім більше половини учнів групи.

Вибори є прямими і відкритими. У виборах мають право брати участь всі учні групи.

3.11. Учнівська рада курсу складається з голови учнівської ради курсу і голів учнівських рад груп курсу.

Вибори голови учнівської ради курсу проходять на зборах голів учнівських рад груп простою більшістю голосів, за умови участі в зборах не менше 2/3 голів учнівських рад груп. Вибори є відкритими. Голова учнівської ради курсу вибирається з числа голів учнівських рад груп курсу. Група, в якій голова учнівської ради вибраний головою учнівської ради курсу, проводить повторні вибори голови учнівської ради групи.

Перші збори до моменту обрання голови учнівської ради курсу веде старший за віком голова учнівської ради групи.

3.12. Учнівська рада ліцею складається з голови учнівської ради коледжу, голів учнівських рад груп і курсів. Збори голів учнівських рад всіх рівнів  правомочно за умови участі в нім 2/3 від числа голів учнівських рад всіх рівнів. Рішення ухвалюються простою більшістю голосів від числа присутніх на зборах.

Вибори голови учнівської ради ліцею є таємними. У виборах мають право взяти участь учні коледжу. Вибраним вважається кандидат, що набрав найбільшу кількість голосів в порівнянні з іншими кандидатами.

Голова учнівської ради коледжу вибирається з числа голів учнівських рад учбових груп і курсів. Учнівська рада, голова  якої вибраний головою учнівської ради коледжу, проводить повторні вибори голови.

Терміни проведення виборів голови учнівської ради коледжу, порядок проведення виборів і висунення кандидатів визначаються на зборах голів учнівських рад. Збори обирають комісію, яка організовує виборчий процес. У комісію входять не менше одного представника від факультету по рекомендації учнівської ради факультету.

Збори голів учнівських рад факультетів і рад аспірантів кафедр, що не входять до складу факультетів, до обрання голови учнівської ради ліцею веде старший за віком учасник зборів.

3.13. Голова учнівської ради будь-якого рівня обирається строком до 2-х років.

3.14. Учнівську раду ліцею формує і затверджує склад секторів (комісій, комітетів і ін.), в числі яких можуть бути:

 • учбовий-організаційний сектор;
 • сектор по роботі з тими, що проживають в гуртожитку;
 • культурно-масовий сектор;
 • сектор науково-дослідної роботи;
 • сектор цивільно-патріотичного виховання;
 • сектор спортивної роботи;
 • сектор зв’язків з громадськістю та інші.

3.15. До складу секторів (комісій, комітетів і ін.) можуть входити учні коледжу.

4. Взаємодія учнівської ради з органами управління коледжу

4.1. Взаємини учнівської ради з органами управління коледжу регулюються Положенням про учнівську раду у коледжії.

4.2. Учнівська рада взаємодіє з органами управління коледжу на основі принципів співпраці і автономії.

4.3.  Представники органів управління коледжу можуть бути присутніми на засіданнях учнівської ради. 

4.4. Рекомендації учнівської ради розглядаються відповідними органами управління коледжу.

4.5.  Рішення по питаннях життєдіяльності ліцею представники органів управління коледжу приймають з

урахуванням думки учнівської ради відповідного рівня.

4.6. Голова учнівської ради коледжу як представник учнів рекомендується загальним зборам (конференції) педагогічних працівників, науковців, а також представників інших категорій працівників і учнів для обрання у Вчену Раду коледжу.

5. Права і обов’язки учнівської ради

5.1. Учнівська рада має право:

 • брати участь в розробці і вдосконаленні нормативних актів, що зачіпають інтереси учнів коледжу;
 • брати участь в оцінці якості освітнього процесу, готувати і вносити пропозиції в органи управління коледжу по його оптимізації з урахуванням наукових і професійних інтересів учнівства,  коректуванню розкладу учбових занять, графіка проведення заліків, іспитів, організації виробничої практики, організації побуту і відпочинку учнів;
 • брати участь у вирішенні соціально-побутових і фінансових питань, що зачіпають інтереси учнів, зокрема розподілі засобів стипендіального фонду, дотацій і засобів, що виділяються на культурно-масові і спортивно-оздоровчі заходи, відпочинок і лікування.
 • брати участь в розгляді питань, пов’язаних з порушеннями учнями учбової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку у коледжі, а також учнівських гуртожитках;
 • брати участь в розробці і реалізації системи заохочень учнів за досягнення в різних сферах учбової і позаучбової діяльності, зокрема приймаючих активну участь в діяльності учнівської ради і суспільного життя коледжу;
 • розглядати і брати участь в розгляді заяв і скарг учнів і аспірантів коледжу;
 • запрошувати і отримувати в установленому порядку від органів управління коледжем необхідну для діяльності учнівської ради інформацію;
 • вносити пропозиції за рішенням питань використання  матеріально-технічної бази і приміщень коледжу;
 • користуватися в установленому порядку інформацією, що є у розпорядженні органів управління ліцею;
 • оскаржити в установленому порядку у вищестоящих органах  накази і розпорядження, що зачіпають інтереси учнів і аспірантів;
 • у випадках порушення і обмеження прав і свобод учнів, а також прав учнівської ради вносити пропозиції в органи управління коледжу про вживання заходів по відновленню порушених прав і застосуванню заходів дисциплінарної дії до винних осіб;
 • визначати і використовувати законні форми протесту для захисту прав і свобод учнів, а також прав учнівської ради;
 • брати безпосередню участь в плануванні, підготовці, проведенні і аналізі позаучбових заходів коледжу;
 • брати участь в роботі рад (комітетів, комісій і ін.), що створюються у коледжі.

5.2. Учнівська рада зобов’язана:

 • проводити роботу, направлену на підвищення свідомості учнів і їх вимогливості до рівня своїх знань, виховання дбайливого відношення до майнового комплексу коледжу; зміцнення учбової дисципліни і правопорядку в учбових корпусах і учнівських гуртожитках, підвищення цивільної самосвідомості учнів і відповідальності;
 • проводити роботу із учнями по виконанню статуту і правил внутрішнього розпорядку коледжу;
 • сприяти органам управління коледжу в питаннях організації  освітньої діяльності;
 • своєчасно в установленому порядку розглядати всі заяви і звернення учнів, що поступають в учнівську раду;
 • проводити роботу відповідно до Положення і плану діяльності учнівської ради на навчальний рік;
 • підтримувати соціально значущі ініціативи учнів і аспірантів;
 • сприяти створенню необхідних соціально-побутових умов, а також умов для навчання і відпочинку учнів;
 • представляти і захищати інтереси учнів перед органами управління коледжу, державними органами, суспільними об’єднаннями, іншими організаціями і установами;
 • інформувати органи управління ліцею відповідного рівня про свою діяльність.

6. Забезпечення діяльності учнівської ради

6.1. Органи управління ліцею несуть витрати, необхідні для забезпечення діяльності учнівської ради.

6.2. Для забезпечення діяльності учнівської ради органи управління коледжу надають в безвідплатне користування приміщення (кабінети), засоби зв’язку, оргтехніку і інші необхідні матеріали, засоби  і устаткування.a

 • активізація діяльності учнів, формування громадської позиції;
 • створення умов для виявлення організаторських здібностей учнів;
 • поширення у навчальному закладі принципів демократії, особистої свободи та відповідальності кожного учня;
 • проведення конкурсів та їх оцінювання;
 • залучення учнів до активного життя учнівського колективу.

Оскільки події на Майдані закінчились розгортанням подій на Донбасі, виникла потреба ще більш активної допомоги, але вже на території АТО. Учнівське самоврядування коледжу збирали допомогу різними способами та передали її до 95-ї Житомирської аеромобільної бригади, де проходять службу наші випускники

Виготовлення листівок для бійців АТО та збір консервації

Почесну місію виконував “Мистецький спецназ”, до складу якого входили вокальний колектив “Перлинки” та учні-курсанти з музичним вітанням для бійців АТО, що перебували у військовому шпиталі м. Ірпінь.

Учні, курсанти постійно долучаються до заходів, пов’язаних з ушануванням пам’яті історичних постатей:

 • Вікентія Хвойки (Трипільська археологічна культура);
 • Катерини Білокур (народна художниця);
 • Євгена Березняка – майор Вихор (розвідник, педагог);
 • Тараса Шевченка;Героїв Крут;
 • тощо
samovryaduvannya11

Учнями було відновлено воєнний об’єкт – захисне укріплення часів ВВВ ДОТNo152, тепер музейний комплекс у селі Круглик на Київщині.

«Навчання у волонтерів (Труханів острів, юнацький табір)»

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: